“قدردانی اتحاد زندانیان سیاسی ایران از خانم عاصمه جهانگیر”

“قدر دانی اتحاد زندانیان سیاسی ایران از خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل”

خانم عاصمه جهانگیری

اتحاد زندانیان سیاسی ایران بدین وسیله از شما به خاطر مواضع حق طلبانه و شجاعانه تان در انعکاس وضیعت اسفبار حقوق بشر در ایران قدر دانی میکند.
شما را بخاطر بیان حقایق تقدیر می‌کنیم و یاد آوری می‌کنیم که ستایش  تمامی قربانیان شکنجه درایران نثار شما خواهد شد.

به عنوان کسانیکه فعالیت‌های شما را پیگیرانهٔ دنبال می‌کنیم گواهی میدهیم که در پژواک صدای زندانیان شجاع اعتصاب کننده در زندان رجائی شهر امین و کوشا بوده اید ،اگر چه که هنوز عزیزان ما برای بدست آوردن حقوق ابتدایی خود در اعتصاب هستند .این امر  به وضوح نشان می‌دهد که رژیم ایران در قرن بیست و یکم هنوز به شیوه‌های قرون وسطی باورمند است و اساس اعمال و رفتارش بر همان پایه استوار است، و این البته که کار شما را دشوار و مسئولیت شما را سنگین می‌کند.

ما از شما سپاسگزاریم که مرعوب دیکتاتور حاکم بر ایران نشدید . همچنین مطمئن هستیم که اگر در ۳۰ سال گذشته زنان و مردانی شجاعی چون شما حقایق وحشتناک نقض حقوق بشر در ایران را به صراحت شما گزارش می‌‌کردند اکنون همه قاتلین قتل‌عام ۶۷ محاکمه و به سزای اعمالشان رسیده بودند . ما همچنین بعنوان بخشی از بازماندگان قتل عام ۶۷ از شما صمیمانه سپاسگزاری می‌‌کنیم  که در گزارش خود به خونهای به ناحق ریخته قتل عام ۶۷ توجه شایسته مبذول داشته اید.

امیدواریم آقای آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل همچنانکه در گزارش خود ( با استناد به گزارشات مستند شما ) به مجمع عمومی ملل متحد به این قتل عام توجه ویژه ای داشته است ، با کمک ویاری همکاران مسئول و شجاعی  چون شما پی‌ گیری این فاجعه را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

بگذارید خانواده‌های ستمدیده و رنج کشیده قربانیان سال ۱۳۶۷ بعد از ۲۹ سال به آرزوهای بارورشان در مورد محاکمه قاتلین فرزندانشان امیدوار باشند . شبک نکنید که در این راه سترگ تحسین و دعای خیر همه مردم ایران بخصوص خانواده‌های قر بانیان و زندانیان سیاسی همواره بدرقه راه شماست.

همین جا به خامنه‌ای و به همه قاتلین  قسی القلبی چون رئیسی، پورمحمدی و نیری جلادان قتل‌عام در ایران وعده میدهیم که  اولویت جنبش دادخواهی  که ما نیز بخشی از آن هستیم کشاندن شما  به پای میز محاکمه‌ است . یقین بدانید که به خاطر کثرت جنایت و شدت شقاوتتان در قتل عام دوستان و بستگان ما؛ گریزی از این محاکمه  ندارید و اجرای عدالت در مورد تک تک شما ساری و جاری خواهد شد.
اتحاد زندانیان سیاسی ایران

این نامه با ترجمه انگیسی به دفتر خانم عاصمه جهانگیر ، همچنین ایمل شخصی‌ ایشان فرستاده میشود. .