کارگران و مسخره کردن رژیم ملایان در روز جهانی کارگر

ساعت ۰۸۵۰ امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت جمعی از کارگران وابسته به خانه کارگر در سالن معتمدی تجمع کردند.  بنا به گزارش دریافتی این سالن به دو قسمت برای حضور خانم ها و آقایان تفکیک شده است. در حال حاضر ۲۰۰ زن و ۴۰۰ مرد درسالن حضور دارندکه به تدریج برجمعیت افزوده میشود.
ساعت ۰۹۰۰ = کارگران رژیم را در روز جهانی کارگر به سخره گرفته اند
کارگرانی که برای برنامه فرمایشی خانه کارگر رژیم دعوت شده اند، با شعار خود  رژیم و نامگذاری حماسه اقتصادی ولی فقیه رژیم آخوندی  را به سخره گرفته اند و شعار میدهند:” سال جدید میآد میاد، بزمجه با خیار میاد ” و روی وضعیت افلاس معیشتی جامعه دست می گذارندکارگران همچنین یک دست نوشته همراه دارند که روی آن نوشته:” ما عدالت نداریم ” در پلاکاردی دیگر نوشته اند:” حقوق ما را افزایش دهید.”

تجمعات کارگری

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...