لشگرکشی و شلیک تیرهوايی در اصفهان+ فیلم

نیروهای یگان ویژه روز ۲۵ فروردین با شلیک تیر هوایی با تجمع کشاورزان اصفهان در خیابان خوراسگان برخورد کردند.

کشاورزان اصفهان دوماه است که نسبت به انتقال آب زاینده رود و حق آبه معترض اند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...