مالمو: آکسیون در حمایت از زندانیان سیاسی در اعتصاب

روز شنبه در شهر مالمو در جنوب سوئد، در امتداد کمپین بیناالمللی در حمایت از زندانیان سیاسی گوهر دشت که در اعتصاب غذا به سر میبرند، گروهی از ایرانیان آزاده در میدان مرکزی این شهر گرد هم انده و حمایت خود را از خواسته های این زندانیان اعلام داشتند.

شرکت کنندگان ضمن فراخوان به آزادی زندانیان سیاسی از جنبش بین المللی دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ حمایت کرده و خواستار محاکمه عاملان و آمران جنایت علیه بشریت توسط سران رژیم آخوندی در محاکم بین المللی شدند.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...