محسن صفا: ترکش های یک بمب

بمبی که قرار بود در گردهمایی سالانه مجاهدین در پاریس منفجر شود در خیمه و عمود نظام فرود آمد وعلاوه
برلرزاندن تمام ارکان نظام ولایی که در جیغ بنفش کشیدن های مهره های ریز و درشت آن بخوبی محسوس و قابل
فهم است. ترکش های گسترده ای داشت که به اردوی خودی های رژیم ولایی و مزدوران پیدا و پنهان در خارج
کشور هم رسیده که قاعدتا باید آنها را هم به سختی دجار وحشت کرده باشد و آنها قطعا پیش خود میگویند: آه از
اون دفترچه سبز لعنتی که پیش دیپلمات تروریست بمب بدست اسداله اسدی بوده وآن اسامی که در آن نوشته شده است .

بی جهت نیست که خبرگزاری کذایی بسیج پاسداران نوشته که بترسید از اقدامان خطرناک بعدی برای سایر مرتبطان محسوس و نا مجسوس نظام در خارج . پیداست که آب در خوابگه مورچگان افتاده است.
مزدوران و دم و دنبالجه های رژیم به هراس افتاده اند و البته چون مزدور اند و معذور مجبورند به فرموده عمل کنند و یقه مجاهدین را بگیرند و به میزان درجه وقاحت و دریدگی فرد فردشان واکنشهای مختلقی داشته باشند..

واضح است که خزعبلات اخیر مزدوران پیشاتی سیاه رژیم از تواب تشنه بخون تا شاعرک پلیدک و دیگر مزد
بگیران وجیره خواران در بازخواست از مجاهدین به خاطر نفوذی های وزارت بد نام اطلاعات به فرموده خود
وزارت بد نام ویا مزخرف گویی های ضد اسلامی همچنان که تروریست ولایی مهردادعارفانی خود را ضد خدا
عرضه میکرد کلا برای سفید کردن خود این مزدوران باشد هرچند که خود این رژیم فرتوت و درمانده در کشاکش
سگ دعواهای باند های درونی خود عملا و رسما مهر مزدوری را بر پیشانی سیاه اینها کوبیده بود وآنها را به نوعی تمام سوز کرده بود.

همچنانکه در سایت حوزوی رهیافتگان اسلام در 9 خرداد99 تک تک این مزدوران استخدامی را به اسم نام برده بود. مزدوران سوخته در نزد ایرانیان شریف اکنون ازافشا شدن رسمی گسترده در هراس اند.
همانطوری که خبر گزاری کذایی رژیم اذعان کرده وقتی مجاهدین دستاوردی به این بزرگی داشته اند که به کلیت
رژیم برای اولین بار تا به این سطح ضربه وارد کنند البته که آن را به سکویی برای ضربه زدن هرچه بیشتر به رژیم و افشاء و اخراج ماموران و مزدوران آن تبدیل میکنند و بنا براین طبیعی است که این عوامل و مزدوران
ویا به قول خبرگزاری بسیج رژیم مرتبطان نظام آشفته تر بشوند وحشت کنند و البته همچنان ما به اذاء مزدی که
میگیرند لجن پراکنی کنند.

سوته دلان هراسان که فعلا نامشان از دفترچه سبز بیرون نزده بهتر است که چرتکه بیندازند که کدام راه برایشان مقرون به صرفه تر است.
رفتن در خط ننگین مزدوری و مهجوری ونهایتا پاسخ دادن به مراجع قانونی اینکه چی و چقدر گرفته اند یا اینکه ازسرنوشت مزدوران دیروز و امروز این رژیم پابگور و بخصوص این تروریست های محکوم شده دادگاه دیپلمات
بمب بدست عبرت بگیرند و راه دیگری بروند و قبل از آنکه دیر شود خود را معرفی کنند.


محسن صفا- 22 بهمن

.