محمد قرایی: ازبهمن 57 تا بهمن 98، تفاوتها و شباهتها

چهل واندی سال قبل، درچنین روزهایی مردم ایران باچشمی خندان وچشمی گریان نگاهشان به نهال انقلابی بود که برایش قیمت داده بودند.دربهاران نیم بند آزادی یادشهیدان زمزمه نیمه شبانشان بود ودلنگران گل شکوفه های انقلابی که نیامده پرپرمی شدند.جوان بودیم پرشوروشر وهزاران آرزو که هیجکدامشان محقق نشد.دلایلش را بعدها متوجه شدیم وشرایطی که باعث دزدیده شدن انقلاب بدست دجال دوران وبرگزیده ارتجاع واستعمار. زمان که گذشت به ماهیت پلید ابلیس دوران درجریان عمل وبا گوشت وپوست واستخوان پی بردیم. دراین میان یک نفربود که بیش ازهمه ایرانیان وهمه مبارزان دورانش، جنس وجنم خمینی را بخوبی می شناخت. کاندیدای نسل انقلاب ونسل فدا، مسعود رجوی. هموکه درجایی درباره این پدیده بدشوم نوشت وگفت:” «روح پلید شیطان، همان خمینی دجال ضدبشر، دزد بزرگ قرن، بر فضای انقلاب استیلا یافت و “کلمه” ذبح شد. کلمه اصلی انقلاب که همان جان کلام بود، کلمه آزادی است. آزادی، خجسته آزادی…کلمه‌یی که شاه و شیخ آن را خوش نمی‌دارند و از آن مانند جن از بسم‌الله گریزانند”

 کلمه “آزادی” که قریب صدو چهارده سال، مردم ایران برایش جانها فدیه کرده اند. شعاری که دردورانهای اخیر ودرطول حاکمیت نکبتی آخوندها شعارمردم ایران بود وهست.

 آزادی ، خجسته آزادی

کلمه ای که شاه وشیخ برای به مسلخ بردنش درطول قرون واعصارهمدست وهم زبان بودند.

حالا که بانگاه امروزین به گذشته وروزهای انقلاب نگاه میکنم شباهتها وتفاوتهای زیادی درجلوی چشمانم رژیم میروند. جوانان امثال من اگرچه باتمام وجود میدانیستیم چرا شاه ورژیمش را نمیخواهیم اما ازماهیت بغایت ارتجاعی آلترناتیوی که میخواهد بیاید ومیخواهند بیاورند غافل بودیم. باوراینکه روزی خمینی وخمینی صفتان دست به قتل عام هست ونیست مردم بزنند اساسا درمنطق ما نمیگنجید. زنده یاد احمد کسروی درباره آخوندها نوشته بود: ” اين مردم‌آزاري ملايان از آنجا برخاسته كه يك كار «مشروعي» در زندگاني توده‌اي نمي‌دارند. نه بافنده‌اند ، نه ريسنده‌اند ، نه سازنده‌اند ، نه كارنده‌اند ، نه دوزنده‌اند ، نه مي‌خرند و نه مي‌فروشند. يك جمله بگويم ، هيچكاره‌اند.”

  به یمن رنج وشکنج مردم وفرزندان رشیدش درمقاومت سترگ وسراسرافتخار، اینک دربهمن نود وهشت مردم ایران گنجینه ای تمام نشدنی ازتجربیات خونبارانباشته اند که آزادی را بدون هیچ نگرانی وواهمه ای دردسترس قرارداده است. دربهمن نودوهشت مردم ایران شعارمیدهند:

مرگ برستمگرچه شاه باشه ، چه رهبر

نه شاه میخوام نه رهبر، نه بد میخوام نه بدتر!

دربهمن نود وهشت، رهبری زنان درتظاهرات خیابانی درایران علیه آخوندها چشم جهانیان را خیره ساخته است. اینک برابری زن ومرد درجامعه ما، به یک امربدیهی تبدیل شده است. حالا پذیرش جدایی دین ودولت یک امرمورد قبول اکثریت مردمی است که روزی بزرگ عمامه داران را درماه می دیدند. دربهمن نودوهشت مردم ایران نه تنها بزرگ عمامه داران را درماه که درچاه هم نمی پذیرند. مردم ایران البته که بهای سنگینی پرداختند. یک قلم بیش ازصدوبیست هزارسردارشهید سربردار. حالا سرنگونی شاه وشیخ دراذهان ودرخیابان نه تنها شدنی که درچشم اندازاست. همه قرائن وشواهد نه تنها نشانه یک انقلاب دموکراتیک را درخوددارد بلکه به نظرمیرسد دگرباره رنسانسی واین باردرسرزمین آخوندزده درجریان است. دررابطه بابرخی ازاهداف انقلاب کیبرفرانسه که درهمه اروپا وشایدهم جهان تاثیرگذاربود میخوانیم :”… تشکیل جمهوری دموکرات- سوکولار، اعلامیه حقوق بشروشهروند و…

جهانیان بوضوح دیدند دهه نمایشی زجرآخوندها را که تبدیل به تف سربالایی شد و برسرریش وعمامه آخوندها فرود آمد. بسیاری ازهنرمندان تابحال  وابسته هم، این نمایشات مشمئزکننده را تحریم کردند. تظاهرات فرمایشی وبی رونق 22 بهمن ملاها یادآوردسته های چماقداران شاه الهی درآخرین روزهای سرنگونی شاه خائن بود. نمایش انتخابات دوم اسفند هرچه باشد قطعا رژیم ولایی را بسابسا ضعیفترازقبل عرضه خواهد کرد. خامنه ای شمشیرش را برای قلع وقمع اصلاح طلبان قلابی بناچارازروبسته است. جنگ گرگها ازهم اکنون به خیمه وخرگاه ذوب شدگان درولایت رسیده است. روحانی نمایش انتخابات را بسان دوران شاه فرمایشی خوانده وبه خامنه ای هشدارمیدهد که ازجمله دلایل سرنگونی رژیم سابق، یکی هم آزاد نبودن انتخاب وانتخابات بوده است.

نتیجه اینکه مردم مدتهاست رژیم ولایی را برنمی تابند. جنگ گرگها عمود خیمه نظام را به لرزه درآورده است. مردم وفرزندان رشیدش درجمع کانونهای شورشی برای روزموعود ولحظه تعیین تکلیف نهایی لحظه شماری میکنند.

محمد قرایی- سوئد

بهمن ماه نودوهشت