محمد قرایی: ازمکافات عمل غافل مشو…

سیزده آبان پنجاه وهشت روزبالارفتن ذوب شدگان ولایت ازسفارت آمریکا درتهران برای دورزدن مردم ایران وانقلابیون واقعی است. خمینی این حادثه ازپیش برنامه شده را انقلاب دوم خواند وازآب گل آلود سیل برخاسته ازاحساسات ضدخارجی مردم ، به قلع وقمع انقلابیون جان برکف وفرزندان رشید خلق مشغول گشت. 

چهل سال بعد درچنین روزی سیزده آبان نود وهشت، مردم ستمدیده عراق خونچکان، ازدیوارکنسول رژیم ملاها درکربلا بالا خزیدند. پرچم خرچنگ نشان ملا فرود آمد وآتش گرفت وعراقیان نوشتند این کنسولگری بدستورمردم عراق بسته شده است.

طوفان انقلاب مدتهاست که عمق استراتژیک ولی فقیه متجاوز درعراق ولبنان را درنوردیده ولرزده سرنگونی را برخامنه ای واعوان وانصارش، مستولی ساخته است.

انقلابی فراموشی ناپذیردوران ، چگوارا یک بارگفت: 
“رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است  ” وحالا مردم تحت ستم عراق دربرابررژیم ملاهای حاکم ووابستگان دون مایه آنها درعراق، تمام قد ایستاده اند. این روزها هرایرانی آزاده با دیدن عکسها وتظاهرات مردم شرافتمند ودلیرعراق یاد روزهای پرغرورودرعین حال زود گذرانقلاب بهمن پنجاه وهفت می افتد. روزهای شورونوروغرورملتی که یکپارچه قیام کرده بود . 

تاهمینجای قیام درعراق ولبنان وبخصوص مردم عراق درسهای درخشانی ازخود برای سایرخلقهای دربند خلق کرده است. همبستگی فوق انتظارمردم عراق براستی ستودنی است. مادری دوان دوان به سوی رانندگان محروم درخدمت انقلاب می شتابد وتنها ثروت ودارایی ناچیزش را باآنها تقیسم میکند. درمیدان تحریرصندوق کمکی برپاست که همگان را برای کمک به انقلابیون وانقلاب شکوهمندشان فرامیخواند. همزمان کلیدی را دربرابردیدگان داری که ازنیازمندان میخواهد اگرکمکی لازم دارند قفل صندوق را بازکرده وبه اندازه نیاز بردارند!

هنرمندان وورزشکاران درپیشاپیش قیام کنندگان عرض اندام میکنند. دانش آموزان، دانشجویان وفرهنگیان ازروزهای نخستین، برای لبیک به قیام، پاپیش گذاشته اند. دریک کلام همه اقشارخلق دردریای انقلاب شیرجه میروند. ادامه تظاهرات میلیونی وتحصنهای ادامه دار، وجود سازمان دهندگان وسازمان دهی را درذهن متبادرمیسازد. شعارهای تظاهرکنندگان به سرعت به سمت اصلی ترین سد ومانع رفاه وآزادی مردم پیش رفته است. آنها دریافته اند برای رسیدن به آزادی واستقلال تغییراین ویا آن دولت کافی نیست. مردم خواهان سرنگونی تام وتمام حاکمیت وابسته به رژیم ولایی درتهرانند. رژیم وابسته عراق سرنگون نخواهد شد مگربابیرون ریختن آدمکشان وابسته وپیوسته به خامنه ای درکلیت عراق. پس ازگذشت چندین هفته وتقدیم صدها شهید وهزاران مجروح ، دشمن هست ونیست عراقی ها به نظرمیرسد درحالت دفاعی قرارگرفته است. 

جهان آزاد وسازمانهای بین الملل بناچارسکوت مرگبارشان را درمورد قیام شکسته اند. دبیرکل سازمان ملل کشتارمردم عراق را محکوم میکند. دولتمردان آمریکایی اگرچه با تاخیرخواهان شنیده شدن خواسته های مردم عراقند. وزیرخارجه آمریکا انگشت اتهام را بدرستی به سمت خامنه ای درتهران نشانه رفته است.

مردم بپاخاسته عراق ، بابذل جان ومال خویش مثل مردم ایران ومقاومت ایران دریافته اند که می باید روی پای خود بایستند وقیمت رهایی را هرچقدرهم زیاد باشد، بپردازند. کس نخارپشت ما جزناخن انگشت ما براستی برای ما وخلقهای تحت ستم راهگشاست.

درتاریخ میخوانیم که جنبش ملی شدن نفت درکشورهای خاورمیانه وبخصومصربسیارتاثیرگذاربوده است. جمال عبدالناصراحترام فراوانی برای پیشوای آزادی مردم ایران مصدق کبیرداشت. ملی شدن کانال سوئزرا الهام گرفته  ازپیروزی ملی شدن نفت میدانستند. خیلی ها بحق معتقدند جنبش وقیام مردم ایران درسال 1388 دردمیدن بهارعربی بی تاثیرنبوده است. براساس قانون تاثیرمتقابل پدیده ها بریکدیرقطعا وحتما خیزش وقیام درلبنان وعراق به دلایل فرهنگ وعقاید مشترک  دیرویازود دامن قبای مندرس آخوندها را دربرخواهد گرفت. برای رساندن این روزخجسته ومبارک! می باید ما وهمه مردم ایران به وظیفه ملی ومیهنی خویش قیام کنیم

محمد قرایی، آبان نودوهشت