محمد قرایی: تپیدن های دل ها ناله شد آهسته آهسته

سارینای کوچلو درشهرستان داراب به خاطرنبودن حداقل امکانات بیمارستانی دربغل مادرش جان می سپارد. پدرسارینا میگوید اگرآمبولانسی وجود داشت واگرحتی یک عدد کپسول اکسیژن  بود واگرمیتوانستیم به موقع سارینا را به بیمارستان نمازی شیرازبرسانیم اوزنده می ماند.( 1)

کودکان معصومی درروستایی دورافتاده به خاطرکمبود امکان گرمایشی مناسب، بواسطه آتش گرفتن بخاری نفتی کلاس جزغاله شده وتا آخرعمرباید شکنجه بشوند.

کامیونی درپایتخت امر القرای آخوندی بصورت کاملا اتفاقی لو میرود که مملو ازکودکان معصوم ومظلومی هستند که برای فروش وسلاخی به قربانگاه فرستاده میشدند.

کارمندان شهرداری تهران وشهرهای بزرگ روزانه نوزادان مرده وبعضا نیمه مرده را درمیان زباله های پیدامی کنند. این فاجعه وحشتناک به علت تکراربرای بسیاری ازشهروندان به یک امرعادی مبدل شده وآنچنانکه باید وشاید مردم را برنمی آشوبد!

درگزارش بهارنیوزدولتی میخوانیم:

“همین حوالی تهران، چند سال پیش مددکارها در کارگاهی را کوبیدند، مردی از کارگاه چوب‌بری بیرون آمد و گفت هیچ کس اینجا نیست، اما کمی بعد از آن 4 دختربچه کمتر از ۱۰ سال با گریه و چهر‌ه‌هایی مستأصل به دو فرار کردند، بیرون آمدند و به مددکارها پناه بردند. آن طرف‌تر هم باغی است که پای دنیا دخترکی ۷ ساله را به خاطر تجاوز سرایدار به او به دادگاه باز کرد و پرونده‌اش را به دیوان عالی کشور رساند.
دختری که از ۴ تا ۶ سالگی به طور مستمر در همین باغ، به جسم نحیف و روح لطیفش تعرض می‌شده است. ( 2)

روزنامه ایران ازقول مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اعلام میکند درسه ماهی که که طرح حمایت از کودکان بدسرپرست اجرایی شد،٤٤٠٠ نفر کودک و بزرگسال از ٢٢ منطقه تهران جذب شده‌اند. او گفت: “از این تعداد٤٠٠ نفر کودک هستند. متاسفانه از ٤٠٠ تایی که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کرده‌اند، به نزدیک به ٩٠ درصدشان تعرض شده است.

درهمین گزارش می خوانیم که حتی به کودکان معلول وعقب مانده ذهنی نیزرحم نمیکنند. (  3)

راستی چرا باید بیمارستان شهرستان داراب با چهارصد روستای وابسته یک آمبولانس نداشته باشد؟! راستی چرا باید سارینا، فرشته کوچلوی دارابی دربغل پدرومادربخاطرنداشتن کپسول اکسیژن مظلومانه جان بسپارد؟

راستی باعث وبانی اینهمه کودک بی سرپرست درشهرهای کوچک وبزگ کیست؟

راستی درکجای دنیا به صورت سیستماتیک حتی به کودکان معلول درپرورشگاهها تجاوزمیشود؟! این فرهنگ پلید ووحشی درجامعه ایران وایرانی ازکدامین سرچشمه فساد وتباهی نشات گرفته است؟

درخبرها آمده بود که دردوران پاسدارتیرخلاص زن احمدی نژاد درآمد حاصله ازنفت همین مردم محروم بیش ازهفتصد میلیاردلاربوده است. رویترگزارش کرده بود بخشی ازدرآمد ولی فقیه مستضعفان ، سید علی خامنه ای بیش ازیک میلیارد دلاراست. دولتمردان رژیم ولایی خودشان آمارمیدهند که بخشی ازکمکهای بلاعوض به حزب الیشطان لبنان سالانه بیش ازدویست میلیون دلاراست. درجنگ سوریه برای کمک به بشاراسد برای نابودی حرث ونسل مردمش وبه قتل رساندن کودکان وزنان بیش ازده ها میلیارد دلارازجیب پدرومادرساریناها پرداخت شده است. درجریان جنگ گرگها مییخواندم بابک زنجانی بسیجی، فقط دریک مرحله هزاروششصد میلیارد تومان به حساب مجتبی خامنه ای واریزکرده است. اخیرا فاش شد پول صندوقه تعاونی فرهنگیان محروم را فردی ازقماش آخوندها بالا کشیده وازمرزرژیم مثل همه پاسداران به خارجه گسیل شده است! تاریخ نشان داده است که این شرایط قابل دوام نیست. دیرودورنیست که بغض وخشم انباشته والدین محروم ساریناها ازهروکوی برزن زبانه کشد وریش وریشه دجالان ضد بشررا بسوزاند وخاکسترکند.

تپیدن های دل ها ناله شد آهسته آهسته
رساتر گر شود این ناله ها فریاد می گردد
ز اشک و آه مردم بوی خون آید که آهن را
دهی گر آب و آتش، دشنه ی فولاد می گردد
دلم از این خرابی ها بود خوش زان که می دانم
خرابی چون که از حد بگذرد آباد می گردد
به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن زان رو
که بنیاد جفاء و جور، بی بنیاد می گردد

” شهید راه آزادی ایران ، فرخی یزدی”

 

(1)  https://m.facebook.com/parvin.heidarian.3/videos/870096939830156/

(2) http://baharnews.ir/news/139575

( 3)  http://www.iranpressnews.com/source/208526.htm

 

محمد قرایی- سوئد

نوامبر2017