محمد قرایی: دریوزگان حقیر و جیره خواران بی مقدار

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران، اخیرا نامه روشنگرانه یکی از همکاران سابق اطلاعات آخوندها در آلبانی را – خطاب به دبیر کل ملل متحد – به اطلاع هموطنان رساند. بدلیل اهمیت عبرت انگیز این افشاگری، چند بار با دقت آن را مطالعه کردم. پیشنهادم این است که همه کسانی که دل درگرو آزادی مردم ایران، با هرمرام وعقیده ای دارند ، افشاگری هادی ثانی خانی را را اگرهنوز نخوانده اند بخوانند. واگرمطالعه کرده اند بصورت دقیق تر واین بار بصورت آموزشی ، بازخوانی کنند.

به عنوان یکی ازهواداران قدیمی سازمان، بارها وبارها ازرهبری پاکباز مجاهدین ومسئولین طراز اول سازمان شنیده بودم که بیشترین انگیزه برای بریده مزدوران و اضداد مجاهدین، کسب درآمد هنگفت ازجانب سربازان گمنام وزارت اطلاعات جهنمی رژیم ملاهاست. این جمله را به کرات ازمسئولین مجاهدین شنیده بودم که هیچکس محض رضای خدا به صورت مستمر و هیستریک نمی تواند با مجاهدین خلق دشمنی داشته باشد مگرآخوندهای حاکم وهمجنس ودم ودنبالچه های آنها. استدلال به حقشان هم این بوده وهست که مجاهدین هست ونیست خودشان را فدای رهایی مردم تحت ستم ایران کرده اند. دلیلی ندارد که به صورت کاملا ناجوانمردانه ودیوانه وار مورد هجمه تعدادی انسان نما قراربگیرند.

محاکمه دیپلمات تروریست وهمدستانش دردادگاه آنتورب، نشان داد که مهرداد عارفانی شاعر! وضد مذهب! وهمکاران زن ومرد معلوم الحالش برای هراقدامی علیه مجاهدین مبلغ خاصی طلب کرده اند. آنها فقط در برابر یوروهای نقد اسداله اسدی حاظرشده اند درمتینگ صد هزارنفری مجاهدین بمب منفجرکنند. حمام خون براه اندازند وکودکان وکهنسالان وزنان ومردان را جزغاله کنند. همزمان ، مزد بگیران پیشانی سیاه دیگروزارت اطلاعات رژیم، ایرج مصداقی ومسعود خدا بنده دریک شوی تلوزیونی، آماده ادامه نمایش جنایت درویلپنت باشند.

هنوز مرکب حکم قاطع دادگاه آنتورب، خشک نشده بود که افشاگری داو طلبانه و تکاندهنده هادی ثانی خانی دررسانه های مقاومت مطرح شد. درنامه روشنگرانه هادی ثانی خانی به دبیرکل سازمان ملل آمده است که به او، ماهانه 15 هزاریورو پرداخت می شده است تا بین خود ومزدوران زیردستش تقسیم نماید.
اینها، تنها به عنوان مشت نمونه خرواراست. معلوم نیست درطی سالیان به چند صد وبسا بیشتر ازاینها، به سفله گان مزدور، پول پرداخته شده است.
این پولها درحالی به مزدوران رنگارنگ درخارجه پرداخت شده ومی شود که مردم ایران اکثرا آهی دربساط برای امرار معاش حد اقلی ندارند. بسیاری ازخانواده ها شبها گرسنه سربه بالین می گذارند. بسیاری اززنان مجبوربه تن فروشی شده اند. نوجوانان وجوانان فراوانی به خاطرفقردست به خودکشی زده اند. پدران ومادران زیادی دق مرگ شده اند و…

کوتاه سخن اینکه یک باردیگرحرف مجاهدین به تمام وکمال اثبات می شود که همه مزدوران وجاسوسان ونفوذیهای رژیم برعلیه اپوزیسیون برانداز وبخصوص وبخصوص علیه مجاهدین، تنها وتنها به خاطرپول بی زبان مردم ایران است. این دارایی ها بنام پدرخوانده تروریسم جهانی، که خامنه ای باشد، به جیره خواران برای ضربه زدن به مجاهدین پرداخت می شود.
معلوم می شود تمامی کسانی که به هردلیلی و با هرنام ونشانی درطی سالیان به شیطان سازی علیه مجاهدین و رهبری اش مشغول بوده وهستند، بی کم وکاست از توبره آخوندها ارتزاق کرده و می کنند. معلوم شد همه مزدوران بدون ذره ای اغراق، حقیقتا مزدورند. تنها تفاوتشان درمبلغ پرداختی به خاطر چگونگی ضربه زدن وتوانمندی مزدوری آنها است. کما اینکه هادی ثانی خانی پس ازتلاشهای اولیه، اعتماد بیشتری جلب می کند. نفرات تحت مسئول بیشتری پیدا می کند وطبیعتا پول بیشتری هم به جیب می زند.

نکته دیگراینکه برای رژیم ضد بشری وضد خلقی آخوندهای حاکم، مردم ایران هیچ محلی از اعراب ندارند. اصل برای آخوندهای غارتگر همچنانکه خمینی دجال از روز نخست گفت حفظ نظام است. حفظ حاکمیت آخوندی که از اوجب واجبات است. رژیم ولایی تازمانی که اپوزیسیونی متشکل، سراسری و قدرتمند نداشته باشد میتواند دوام وبقا پیدا بکند. رژیم ازاوایل دهه شصت با دستگیری، شکنجه، ترور، قتل عام وموشکباران، تلاش کرد مجاهدین ومتحدانش درشورای ملی مقاومت را بصورت فیزیکی حذف کند. گذشت زمان نشان داد که مجاهدین همچنان که سردار رشید خلق موسی گفته بود ازبین رفتنی نیستند. با توسل به ساختن فیلم، سریال ونوشتن صد ها کتاب ومجله به سمت شیطان سازی ازآلترناتیوش پیش رفت. میلیارد ها میلیارد تومان پول مردم ایران را دراین راه بی نتیجه هرینه کرد. یکی ازحربه های شناخته شده اش خریدن بریده مزدوران واجیرساختن کم آوردگان درزندانهاست. ایرج مصداقی یکی ازبدنام ترین این جماعت است که شب وروزش را درخدمت آخوندها برای لجن پراکنی علیه مجاهدین به کار گرفته است. تاریخ ایران ونسلهای آینده پس ازشناخت بیش ازپیش خائنان به مردم ومقاومت ایران برآنها لعن ونفرین نثارخواهند کرد. دیرودورنیست که چهره تبهکاران علیه مردم ایران درپیشگاه تاریخ گشوده شود.

محمد قرایی- سوئد
اسفند ماه 1399