محمد قرایی: سالگرد سازمان سراسرعشق وفدا برمجاهدین خلق وبرمردم ایران مبارکباد

سالگرد سازمان سراسرعشق وفدا برمجاهدین خلق وبرمردم ایران مبارکباد

گردرهوس لقمه نانی نانی        گردرطلب گوهرکانی کانی

این نکته رمزاگربدانی دانی      هرچیزکه درجستن آنی آنی

“مولانا”

بیش ازنیم قرن ازتاسیس سازمان پرافتخارمجاهدین خلق ایران گذشت. پنجاه واندی سال است که مجاهدین بافدای بیکران دروفا به عهد وپیمان برای رهایی خلق اسیرشان سرازپانشناخته، هزارهزازسربردارشده اند. مردم ایران ونسلهای آینده ازاین گوهرهای بی بدیل بسیارخواهند گفت وخواهند نوشت. خیل عاشقان آزادی ایران وایرانی پس ازگذشتن ازهفت خوان رنج وشکنج واعدام، شاید برای اولین باردرجایی دورازحرامیان ارتجاع واستعماربرای گرامیداشت سالگرد سازمانشان گردهم جمع شده بودند. اجتماعی تاریخی، تاریخساز، شکوهمند وراهگشا برای رهایی خلق درزنجیرایران.

نمایشی خیره کننده ازانعکاس عواطف نوین انسانی ونثاربی چشمداشت وفدای بی نام ونشان و…

وگفت به صحراشدم، عشق باریده بود وزمین ترشده بود، چونانکه پای مرد درگلزارشود پای من درعشق فرومی شد. عطارنیشابوری

شنیدن سخنان ازجان برخاسته ، دیدن چهره های برافروخته وچشمهان به اشک نشسته عاشق ترین عاشقان آزادی مردم ایران مرا مملو ازشوروشادی کرده بود. تن اینجا ودل هوای دیدارتان را کرده بود. ندایی ازدرون اما مرا بخود خواند:

باید که جمله جان شوی   تالایق جانان شوی

گرسوی مستان میروی  مستانه شو مستانه شو

اجتماعی که تجربه تاریخ یکصد ساله ایران را درخود داشت. صداقت وشجاعت سرداران مشروطه ، هوشیاری وقاطعیت مصدق، پژواک صدای دلاورسردارجنگل، سردارخیابانی، حنیف کبیر، جزنی ها و شکری ها…همه وهمه درجمع تاریخی وماندگار سالگرد سازمان مجاهدین درشهریورنود وشش درتیرانای آلبانی حضورداشتند!

مهمترازهمه، درخشش زنان مجاهد خلق دررهبری این جنبش سراسری، منسجم وبی نظیردرتاریخ ایران است که پس ازسرنگونی ولایت زن ستیزحاکم برایران ، بشریت را یک گام اساسی درمسیرپیشرفت وتکامل اجتماعی وانسانی به پیش پرتاب خواهد کرد.

انتخاب مسئول اولی مجاهدین آنهم برگزیدن یک زن ازمیان هزارزن مجاهد خلق درحالی است که نمایش شکست خورده آخوندها برغم قول وقرارهای دجالگرانه روحانی حتی نتوانست یک زن را بصورت فرمایشی درکابینه داشته باشد.

انتخابات مخفی وعلنی مجاهدین ونشان دادن آن درسیمای آزادی، توطئه های سالیان بوقهای استعماری ودم ودنبالچه های آنان را به چالش طلبید. زنان ومردان مجاهدین دراوج فدا ومسئولیت پذیری درانظارجهانیان مثل همیشه خودشان را خادم ملت دانستند ومدیون شهدا ورنج وشکنج خلق ستمدیده ایران قلمداد کردند. درباره دم ودنبالچه های ستمگران ومدعیان دروغین حمایت ازمردم یکبارشاعرتیرباران شده گواتمالا، کاستیلو گفت ونوشت:” روزی خواهد آمد که ساده ترین مردم میهن من روشنفکران ابترکشوررا استنطاق خواهند کرد وخواهند پرسید، روزی که ملت مانند بخاری کوچک وتنها فرومی مرد!به چه کاری مشغول بودید؟”

وسرانجام اینکه گردهمایی تیرانا آنچنانکه بسیاری وهرکس بزبانی گفتند مانورنهایی وآماده باش برای روز روزها وتعیین تکلیف با حاکمان بی وطن تهران بود.

محمد قرایی- سوئد
شهریورماه نود وشش