محمد قرایی: سالی که تمام شد وسالی که تمام کننده است

سالی که گذشت به جهاتی میتواند باتمام سالهای نکبتی دوران آخوندها متفاوت باشد. هم ازبابت فجایع آخوند ساخته وپرداخته وهم پاسخی که مردم بپاخاسته ایران به حاکمان بی وطن دادند. سالی که گذشت سال طوفانها، ملخها، سیلها، زلزله ها وسال بارزدن ویروس کرونا ازووهان چین وغنی سازی اش درقم وگسترشش درسراسرمیهن ستمدیده توسط ملاهای حاکم بود. سال شلیک مستقیم به هواپیمای مسافربری وقتل عام مسافران بود. دراین میان سال خیزش وقیام درماههای آبان ودی وسال خروش وعصیان کارگران ودانشجویان وتمامی اقشارخلق هم بود. سال به هلاکت رسیدن سردارکودک کش خامنه ای و کلان ضربه به عمق استراتژیک درمنطقه وجهان برعلیه منافع ولی فقیه هم بود. سال انزوای نفس گیراقتصادی، اجتماعی وسیاسی ملاهای ایران بربادده. درنقطه مقابل ، سال اعتلای مقاومت وجوشش خونهای انتقام ناگرفته مردم ایران ازدهه شصت تاآبان خون چکان..

 برآیند همه این حوادث تلخ وشیرین سال گذشته را به سالی تعیین کننده مبدل کرد. باامید به اینکه سال درپیش روسالی تمام کننده وحذف کننده جرثومه های فساد وبدبختی مردم باشد. مردم ایران چه درفجایع طبیعی مانند زلزله وسیل وچه درکشتارهای عمدی توسط آخوندها یکباردیگربا گوشت وپوست استخوان خویش لمس ودرک کردند که ملاها نمیخواهند ونمیتوانند کوچکترین قدمی درجهت خدمت به آنان بردارند. شعارآنها درخیزشهای نودوشش حالا تمام وکمال به اثبات رسیده است که دشمن ما همینجاست ، دروغ میگن آمریکاست 

مردم ایران درمحاصره ویروس کشنده کرونا وویروس کشنده ترولایت، دست وپنجه نرم میکنند. تاریخ این مرزوبوم ومردمانش درطی قرون واعصارنشان داده است که پیروزی ازآن مردم ایران است.هجوم مغولها وایلغاربقیه اشغالگران نتوانست عزم وجزم آنهارا برای ماندگاری تاریخی وحفظ ملک وملت، متوقف کند. بوضوح روشن است که حاکمان تهران میتوانستند بابستن مرزها وبعدهم باقرنطینه کردن شهرقم ویروس را کنترل کنند . انها میتوانستند باسرمایه های میلیاردی دزدیده شده مردم محروم به کمک آسیب دیدگان بشتابند که نکردند ونخواهند کرد. به این خبرعلمی توجه کنید:

 ” تعمیرمریخ نورد باضربت بیل اززمین. مهندسان ناسا، آژانس فضایی امریکا موفق شدند فضاپیمای ان سایت درسیاره مریخ را تعمیرکنند” 

برغم رشد چشم گیرتکنولوژی وثروت باد آورده، آخوندهای ضد ایرانی حتی دربرخی ازبیمارستانها برای ضد عفونی کردن محیط ازدود اسپند استفاده میکنند. آنها نه تنها مخالف قرنطینه شهرها هستند بلکه تامدتها برای بستن مراکزمذهبی ومحل تجمع مردم کارجدی بعمل نیاوردند. بجای تولید وتوزیع مواد ضدعفونی وماسک ، تا میتوانستند ومیتوانند توسط برادران قاچاقچی سپاه، بازارسیاه درست میکنند وباقیمتهای نوجومی آنها را بفروش میرسانند. بجای ساختن بیمارستان واستخدام پزشک وپرستار، حکومت نظامی درشهرها برقرارمیکنند وازایادی سرکوبگربرون مرزی برای ارعاب وتهدید مردم استفاده میکنند.

خامنه ای درپیام نوروزی ضد نوروزش گفت سال گذشته سال رونق اقتصادی بود! امسال اما سال جهش تولید! خواهد بود. 

میشود گفت سالی که درچشم اندازاست میتواند وباید سال جهش، خیزش وقیام وشورش باشد. سالی که درپیش است میتواند سال انفجاروسال سرنگونی باشد. باید ضربات آخرین درسال نود ونه تمام کننده باشد. همچنانکه ریسجمهوربرگزیده مقاومت خانم مریم رجوی درپیامش گفت : “… زمان برخاستن است. زمان شورش و قیام و در‌هم‌شکستن زنجیرها و زندانهاست.

آخوندها باید بروند. مردم ایران مثل همیشه قیمت سنگینی می‌دهند. اما این بار کرونا، عبای ملا را خواهد گرفت” 

محمد قرایی- سوئد

فروردین نود ونه