محمد قرایی: سند جنایت خامنه ای درگرگان

جنایت تکاندهنده مزدوران آدمکش خامنه ای درگرگان قلب هرانسان آزاده ای را لرزانده وبرانبان کینه علیه آخوندهای ضد بشرمی افزاید. روزشنبه ، 25 آبان صدها چشم ازحدقه بیرون زده درمیدان کاخ گرگان شاهد جنایت فجیجی بودند که تازنده اند فراموشش نخواهند کرد وقطعا برحرامیان قاتل ولی شقی ، هرگزنخواهند بخشید.  

سندجنایت خامنه ای درگرگان که اخیرا درفضای مجازی پخش شده است نه اولین جنایت ضد بشری ملاها ونه آخرین خواهد بود. بیش ازاین وپیشترازاین قطعا وحتما درسیاهچالهای قرون وسطیی، بسا بسا ازاین وقایع هولناک علیه رشیدترین فرزندان این مرزوبوم بدست قداره بندان مقام عظما اتقاق افتاده است که جهان خبردارش نشد.

آنچه برسبعیت تابلووحشتناک میدان کاخ گرگان گواهی میدهد، علنی بودن جنایت درروزروشن ودرانظارمردمی است که برای احقاق حقوق خویش به خیابان آمده اند. وحوش ذوب شده درولایت ، درفاصله چند متری ازچند جانب به سمت جوانی بدون کوچکترین وسیله دفاعی شلیک میکنند. پس ازگلوله باران ، جوان مجروح وخونچکان را با تبرشرحه شرحه میکنند. سرانجام برای پاک کردن صحنه جنایت باعجله دست وپای پیکرنیمه جان را گرفته وکشان کشان ازمیدان خارجش میکنند. وای برستمگران ودجالان دین فروش.

یاد شاعرشاعران احمد شاملو گرامی باد که یک بارسرود ونوشت:

آهای “
این خون صبحگاه است گوئی به سنگفرش
کاینگونه می تپد دل خورشید
در قطره های آن
از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید
خون را به سنگفرش ببینید
خون را به سنگفرش
بینید
خون را
به سنگفرش” 

  ولی فقیه قتل عام، بشدت تلاش کرده بود تا خلق این صحنه های جرم وجنایت را ازچشم خلایق وافکارعمومی بپوشاند. برهمین سیاق است که فرماندهان مزدورش این روزها تلاش میکنند بگویند، ضاربان وقاتلان مردم بپاخاسته ازمیان خودیها بوده اند وازپشت سربه شکم جوانان شلیک شده است!

قتل عام درمیادین شهرها وآوردن تانک وزره پوش درخیابانهای برخی ازشهرها یادآورآخرین ماههای دوران شاه خائن است. قیام آبانماه که کم وبیش درجریان است یک باردیگربه مردم ایران وجوانان بپاخاسته نشان داد که آخوندهای ضد بشرحاکم برمیهن درزنجیر، هیچگونه اعتراض مسالمت آمیزی را برنمی تابند.این خونهای پاک وانتقام ناگرفته چهره پلید حامیان ومماشاتگران غارتگررا بیش ازپیش درمیان افکارعمومی ایران وجهان برملاساخت. امروزدیدم روزنامه لیبراسیون فرانسه درصفحه اول خود باتیتربزرگ نوشته است ایران قتل عام درپشت درهای بسته!

تیتر اول معتبرترین روزنامه فرانسوی زبان جهان؛ لوموند عبارتست از: رژیم ایران به قیمت حمام خون خود را حفظ کرد! 

این نمونه ها وبسیاری دیگردراقصا نقاط جهان ، حکایت ازآن دارد که کشورهای حامی ملاهای وطن فروش باپیشروی مقاومت وجنبش سرنگونی طلب مردم ایران، علائمی ازقطع امید نسبت به ادامه حکومت خامنه ای وشرکاء ازخود نشان میدهند. لاشخوران ولایی بادوبال حمایت ازمابهتران درینگه دنیا وسرکوب مطلق درداخله ، توانسته اند به عمرننگین خویش ادامه بدهند. به نظرمیرسد خون جوشان شهیدان قیام نود وهشت عرصه را درهردوصحنه برملایان تنگ وتنگترمیکند. یاد ونام شهیدان بخون خفته خلق گرامی باد.

محمد قرایی

آذرماه نود وهشت، سوئد