محمد قرایی: شنیده شدن صدای مردم ومقاومت ایران درمنطقه وجهان!

نگاهی اجمالی به تاریخ نیم قرن حاضربوضوح نشان میدهد که قدرتمندان جهان دررابطه با میهن ما، تقریباهمیشه جانب مستبدین ومرتجعین حاکم برایران را گرفته اند. کودتای خیانت باروننگین علیه مصدق یکی ازنقاط عطف دراین مسیراست. هنگامی هم که به دلایلی زبان به اعتراف گوشودند سمت وسو به جانب قاتلان تاریخی وهمدستان ایدئولوژیکی دشمنان مصدق بود. اعتراف البرایت وزیرخارجه وقت بیل کلینتون برای خوش خدمتی به خاتمی شیاد نمونه عبرت انگیزی است. داستان نشست گوادالوپ وکمکهای آشکاروپنهان برای تحمیل لکه ننگی بنام خمینی وبند وبستهای مشکوک فرستادگانشان به نوفل لوشاتو را بیاد داریم. تاریخ پس ازسرنگونی این جرثومه های تباهی وفساد، بروشنی برای نسلهای آینده گواهی خواهد داد. همدستی ارتجاع واستعماردرکودتای هفده ژوئن پاریس علیه مقاومت ، بمباران مکرر مقرهای ارتش آزادی، چشم بستن به موشکباران ظالمانه در قرارگاه اشرف ولیبرتی و…و… خود مثنوی هفتادمنی است که برای اطاله کلام فعلا ازآن میگذرم.
به یمن برسردارشدن صدوبیست هزارتن ازفرندان رشید خلق برسرآرمان آزادی ایران، به یمن پایداری پرشکوه اشرفیان قهرمان وبه یمن رهبری هوشیاروپاکبازمجاهدین به نظرمیرسد نشانه هایی ازبه ثمررسیدن رنج وشکنج خلقی ستمدیده درچشمدازاست.
بنا به بسیاری دلایل روشن ، باید باورکنیم که تغییردوران ودوران تغییردرحال حاضر، یک پدیده انتزاعی وذهنی نیست. بهارخرم وآزادی مردم ایران درراه است.
پیشروی شتابنده وغیرقابل تصورجنبش دادخواهی درسالی که گذشت یکی ازاین آیت هاست. پرونده قتل عام تابستان سیاه شصت وهفت روی میزدبیرکل وگزارشگرویژه حقوق بشراین سازمان قرارگرفته است. برای نخستین بارریسجهوراولین قدرت جهان معاصر گواهی میکند که حکومت ایران یک دیکتاتوری فاسد را زیرپوشش دروغین یک دموکراسی پنهان کرده است.
ریسجمهورآمریکا درادامه بیاناتش درمجمع عمومی سازمان ملل می افزاید:” آخوندها یک کشورثروتمند را با تاریخ و فرهنگی غنی به دولت سرکشی با اقتصادی نابود شده تبدیل کرده است که صادرات اصلی اش خشونت، خونریزی و هرج و مرج است. طولانی ترین قربانیان رهبران ایران در واقع مردم آن هستند.”
پس از شصت واندی سال ، فی الواقع یکی پیداشده برخلاف اسلاف مماشاتگرش، حرف دل مردم ایران را بزند. برای بعضی آدمها دربرخی مکانها وزمانها ، زدن حتی حرف، خود میتواند بخشی ازعمل باشد!
چند روزپس ازایراد این سخنان بی شکاف وقاطع علیه ولایت قتل عام درایران به نظرمیرسد آب درلانه مورچگان ولایی افتاده است. ازخامنه ای گرفته تا آیت الشیطانهای جمعه بازاررژیم تا روحانی وظریف افسارپاره کرده اند. ترجیح بند همه ازبالا تا پایین هم اینست که ترامپ عصابی بوده وبداخلاقی کرده است. آنها حتی جرئت بیان اظهارات اورا نیزنمی کنند. تی وی ریش ملاهای جبون با وقاحت آخوندی دست به جعل ترجمه گفتارشده است. آخوند روحانی درنیویورک دجالانه بسان امام مدفونش دم ازمردم زد وگفت ترامپ باید ازمردم ایران معذرت خواهی کند! آخوند شیاد پس ازرسیدن به میهن اشغال شده تحت فشارازداخل وخارج مهارازدست داد وماهیت درونش را برملا کرد.ممد جواد ظریف وزیرخارجه ارتجاع وآخوند بی عمامه رژیم هم گفت حرفهای ریسجمهورامریکا به قرن بیست یکم تعلق نداشت! لابد اسید پاشی های زنجیره ای ، چشم ازحدقه درآوردن ، قتل عام انسانهای آزاده واخیرا دست بریدن مردم درقم سنخیتی با قرن بیست ویکم پیدامیکند؟!
مدتها بود که سردمدران رژیم غرقه دربحرانها باصطلاح خویشتن داری میکردند وازترس حریف دندان سکوت برجیگرمی ساییدند. به نظرمیرسد طشت رسوایی مرتجعین وطن فروش ازبام ولایت فروغلطیده وحالا آخوندها بااین موضع گیری های ضد ونقیض برای چندمین بار می باید چوب وپیازرا همزمان نوش جان کنند.
مردم ومقاومت ایران به یمن رنج وشکنج وفدای بیکران درمبارزه علیه آخوندها به این نتیجه طلایی رسیده اند که مرتجعین حاکم برتهران، تنها وتنها زبان قاطعیت وایستادگی را می فهمند ولاغیر. وقت آنست که ازهمه دولت مردان جهان آزاد ومجامع بین المللی وحقوق بشری مصرانه بخواهیم تا پرونده قتل عام شصت وهفت را به شورای امنیت ارجاع نمایند. پاسداران تباهی ونکبت بلادرنگ می باید ازکشورهای همجواراخراج شوند. وقت آنست که شورای ملی مقاومت ایران، تنها آلترناتیودموکراتیک ملاهارا به رسمیت به شناسید. بشریت معاصرتنها وتنها با سرنگونی رژیم آخوندی میتواند نفس راحتی بکشد. جهان وبخصوص منطقه خاورمیانه با بقای آخوندهای تروریست پروروسرکوبگررنگ صلح بخود نخواهند دید.آزموده را آزمودن خطاست!

محمد قرایی- سوئد
مهرماه نود وشش