محمد قرایی: صدای حقیقت را نمیتوانیدخاموش کنید

درپیام شماره 10 آقای مسعود رجوی دررابطه با خیزشها واعتراضات مردم بپاخاسته ایران ازجمله آمده است: ” اعتراضات تداوم دارد، گسترش می یابد وعمق پیدامیکند.” نگاهی اجمالی به اعتراضات آبانماه امسال برصحت ودرستی این امر، مهرتایید میگذارد. اعتصاب سراسری کامیون داران زحمتکش که کماکان ادامه دارد. تحصن سراسری دوروزه معلمین وفرهنگیان ودانش آموزان  درروزهای 22ریا و23 آبان. اعتراضات بازاریان ، کشاورزان، دانشجویان و… دراقصا نقاط کشور.

درهفته ای که گذشت تظاهرات کارگران هفت تپه شوش وکارگران فولاد اهوازازویژگیهای منحصربفردی برخوردارشدند. کارگران نیشکرهفت تپه این بارتمام عیاربا خان ومان وارد شده اند. زنان وکودکانشان دوشادوش پدران ومادران وارد میدان کارزارشده اند. کارگران قهرمان وبیدارهفته تپه پس ازتسخیرسیرک نمایش جمعه شوش یکباردیگرهمانند هموطنانشان دراصفهان وکازرون شعاردادند روبه به میهن ، پشت به دشمن!

آنها به نمایندگی ازخلق ستمدیده و زحمتکشان سراسرکشور، رو درروی ولی فقیه پوشالی ونماینده درمانده اش فریاد زدند اینهمه لشکرآماده به عشق کارگرآمده!

نه تهدید ، نه زندان ونه انبوه وحوش تا دندان مسلح کارسازنبوده ونیست.

آخوندهای دزد ووطن فروش طی سالیان بسیارکوشیدند تا ازهمبستگی، پیوستگی وهمدردی اقشاربپاخاسته با یکدیگرجلوگیری کنند. متاسفانه به نظرمیرسید به مدد اعدام وشکنجه وسرکوب تاحدودی دراین زمینه موفق بودند. با این وجود درتظاهرات روزها، هفته ها وماههای گذشته، مردم بپاخاسته ایران بااستفاده ازتجربیات گرانقدرمبارزان توانستند شگرد های آخوندها را بخودشان برگردانند. کارگران فولاد اهوازبه همبستگی با کارگران هفته تپه برخاستند ودرجمع آنها درشهرستان شوش حاضرشدند. آنها دوش به دوش هم خروشیدند وگفتند: فولاد، هفت تپه ، پیوندتان مبارک. نیشکر هفت تپه ماهستیم ما هستیم کنارهم میایستیم،میایستیم.

یکی ازکارگران نیشکرهفت تپه که ماههاست حقوقش رانداده اند بغض درگلوو اشک درچشم خطاب به خامنه ای وسایرآخوندهای ستمگرغرید وفریاد زد: بترسید ازآن روزی که ورق برگردد به سویتان خواهیم آمد. اوگفت اشکهای ما به نفرت مبدل خواهدشد ودنیا گرد است ودرحال تغییر.

یک زن کارگردرسخنرانی خطاب به بقیه همقطارانش گفت: “فرماندار و مسئولین نشسته‌اند می‌گویند می‌خواهیم‌ مشکل شما را حل کنیم، آقا چندتا کارگر میون شما نشسته وقتی دارید مشکل را حل می‌کنید؟ آیا آدم‌سیر از گرسنه خبر داره؟”

یک زن کارگردیگر درپایان سخنرانی انگیزاننده اش نتیجه گرفت وگفت: نه عاملان فتنه ایم ، نه تاجران سکه ایم کارگرهفته ایم گرسنه ایم گرسنه ایم.

نماینده کارگران نیشکرهفت تپه اسماعیل بخشی لحظاتی قبل ازدستگیری به دست گزمگان رژیم سرکوبگرآخوندی گفت شما نمیتوانید صدای حقیقت را خاموش کنید وفریاد زد  اگرمرا کشتند دفنم نکنید. نعش را رودست بگیرید وبیاورید تظاهرات. نعش من حرف خواهد زد.

ان کس که ازمرگ نترسد قیصررا ازاسبش بزیرخواهد کشید.

 

محمد قرایی- سوئد
آبانماه نود وهفات