محمد قرایی: صندوق بین المللی پول وعقب گرد فاجع باررشد اقتصادی ایران

اینروزها بدلیل فشارافکارعمومی ووجود فضای مجازی وبیشترازهمه بدلیل مقاومتی منسجم وسراسری، رسانه های رژیم مجبورشده اند به گوشه هایی ازفجایع ومشکلات مردم اشاراتی داشته باشند.

یک روزنامه حکومتی بااشاره به گزارش صندوق بین المللی پول مینویسد ایران درحال دست وپنجه نرم کردن بایکی ازعمیق ترین رکودهای اقتصادی تاریخ خود است.

بر اساس گزارشی که این نهاد بین‌المللی روز ۲۳ مهر ۱۳۹۸ منتشر کرده، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی ۹.۵ درصد برآورد شده است؛ رقمی که در ۳۱ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. به تعبیر ساده، طی یک سال، حدود یک دهم اقتصاد ایران آب رفته است. این گزارش داخلی نتیجه میگیرد میزان عقب افتادگی ایران نسبت به همسایگان خویش حتی از افغانستان جنگ زده هم بیشتراست. ایران آخوند زده منهای نه ونیم درصد وافغانستان بعلاوه سه درصد! 

 محمود جامسازکارشناس اقتصادی رژیم درمصاحبه با اصلاحات نیوزدولتی میگوید: “این معضلات عظیمی که اکنون در اقتصاد درگیر آنها هستیم مثل تورم، نقدینگی، خط فقر که حتی گفته میشود الان بین 50 تا 60 میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفته اند، فاصله رو به گسترش بین فقر و غنا، ریزش طبقه متوسط و معضلات و مشکلات معیشتی که با آن روبرو هستیم … در حال حاضر متغیر های اقتصادی کشور همه در قعر جدول قرار گرفته اند، صندق بین المللی پول میگوید که ایران بالا تر از نیکاراگوئه و در قعر جدول قرار گرفته است” 

صفایی فراهانی اقتصاد دان دیگرآخوندی مینویسد: «همه گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در سال‌های 57-1330، مهاجرت از ایران نزدیک به صفر بوده است. می‌توان گفت که در دهه اول انقلاب عده‌ای به خاطر حوادث انقلاب یا عده‌ای به خاطر جنگ از کشور رفتند. اما بعد از آن چه؟ چرا در سال‌های 68 تا امروز بالاترین آمار مهاجرت مغزها را در گزارش‌های بانک جهانی ایران دارد؟»

 نمونه های مذکور به مثابه مشت نمونه خروارکافی است تا پی به فاجعه ای ببریم که آخوندهای ضدبشرووطن فروش برسرحرث ونسل ایران وایرانی آوارکرده اند. اقتصاددانان وقلمزنان آخوندی مجبورشده اند به گوشه ای ازچگونگی ودرهم ریختگی اقتصاد وفرارمغزها اشاره کنند اما آنها آگاهانه وبفرموده هرگزنمی خواهند وارد چرایی وعلل بوجود آمدن اینهمه فلاکت وفقروبیچارگی مردم بشوند. وقتی بنیانگذارنظامشان خمینی گفت اقتصاد متعلق به خراست ودانشگاه ودانشجومسبب بیچارگی بشریت است معلوم بود که اقتصاد مملکت به سمت فاجعه پیش خواهد رفت. اقتصاد دانان وابسته بااغماض زیاد آمارمیدهند که 60 درصد مردم زیرخط فقرزندگی میکنند. می نویسند ایران آخوندزده به لحاظ فرارمغزها حرف اول را درجهان میزند. مینویسند بحث تنها فساد اقتصادی نیست بلکه موضوع غارت وچپاول ثروتهای باد آورده مردم ستمدیده ومحروم ایران است. آنها بفرموده وآگاهانه بدنبال باعث وبانیان این فلاکت ملی ومیهنی نیستند. اینکه چرا باید کشوری باثروتهای بالای طبیعی وانسانی درقعرجدول عقب ماندگی جهانی قراربگیرند؟!

 باکلماتی همچون ” چرا” و ” چه باید کرد” بیگانه اند.درنقطه مقابل اما، مردم ایران باگوشت وپوست استخوان خویش لمس کرده اند که مسبب اینهمه فقروفساد وغارت، آخوندهای وطن فروش وضد بشرند ولاغیر. آخوندها واعوان وانصارشان باسرکوب مستمردرداخل وصدورتروریسم درخارج باعث فرارمغزها وموجب تحریمهای فلج کننده برعلیه ایران وایرانی هستند. 

 آخوندها به خاطرعملکرد خیانت کارانه خویش درچنبره بن بستهای استراتژیک وهمه جانبه گرفتارند. هیچ برون رفت وراه حلی برای آنها درچشم اندازنیست. راه حل ایران وایرانی عبورازاین پارازیت نکبت بارتاریخ ایران است. بود ونبود ایران وایرانی ازمبارزه مستمروتمام عیاربرعلیه حاکمیت مرتج کنونی میگذرد. 

محمد قرایی- سوئد

مهرماه نودوهشت