محمد قرایی: “عید آفرینش” “عید رستاخیز” “نوروزپیروز” مبارکباد!

مهرداد بهار- فرزند ملک الشعرای بهار- نوشته است، از سه هزار سال پیش از میلاد، در آسیای میانه و آسیای غربی دو عید، رواج داشته‌است، عید آفرینش در اوایل پاییز و عید رستاخیزی که در آغاز بهار، برگزار می‌شده‌است. بعدها دو عید پاییزی و بهاری به یک عید تبدیل گردیده و سر بهار جشن گرفته می‌شده‌است.

در ایران، آیین مرگ و رستاخیز سیاوش با نوروز پیوند خورده است؛ به این ترتیب که چند روز پیش از عید، به سوگ سیاوش می‌نشستند و با فرارسیدن نوروز، به جشن و شادی دست می‌زدند؛ چنان‌ که گویا سیاوش، زنده شده باشد. دراین روزهای فرخنده عید، یاد ونام سیاوشان دوران ، جاودانه فروغها، گرامی باد. نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند!
” عید آفرینش” ” عید رستاخیز” و ” سوک سیاوش” کلمات ومفاهیم ارزشمند وانگیزاننده ای هستند که نیاکان ما برای فلسفه نوروزهمیشه ماندگارازخود بجای گذاشته اند.

درآستانه عید هزاروسیصد ونود وهفت، درست پس ازچهاردهه پس ازانقلاب ضد سلطنتی، همه قرائن ونشانه ها، خبرازانقلاب ورستاخیزی دیگرمیدهند. مردم ایران تصمیم گرفته اند با نثارجان وهستی خویش ” شیخ عمامه بسر” را نیزهمانند سلف تاجدارش روانه بایگانی تاریخ نمایند. ازقیام وخیزش تعیین کننده دیماه بسیارگفته ونوشته اند. فریاد مال غارت شدگان را همگان شنیده ایم. سالی که گذشت براستی سال اعتراض همه اقشارمردم ایران علیه آخوندهای غارتگرووطن فروش بود. قصدم گزارش اعتراضات نیست فقط مشت نمونه خروار، میپردازم به چند اعتراض مهم درهفته ای که گذشت. تسخیرنمایش جمعه اصفهان توسط کشاورزان زحمتکش وپشت کردن آنها به نماینده ولی فقیه پوشالی وشعارهای معنادارشان، صحنه باشکوهی ازاعتراضات مستمرمردم ایران بود.

خیزش قهرمانانه کارگران فولاد اهواز وشعارهای کوبنده آنان نظیرتهدید وزندان دیگرفایده ندارد…!
اعتراضات واعتصابات سراسری کارگران هفته تپه خوزستان که صدایش درسراسرایران شنیده شد.
اعتراضات ساختارشکنانه وبراندازانه زنان درجای جای این زیباترین وطن بحث جداگانه ای میطلبد.

ماحصل اینکه درسالی که گذشت فریاد بی شرف، بی شرف مردم دراقصای نقاط میهن درزنجیر، نشان ازداشتن شرف خلقی درزنجیراست که برغم خفقان مطلق وسرکوب وشکنجه واعدام همچنان سرفرازوبلند قامت ایستاده است. انقلابی معاصرارنستوچگورا میگوید: ” برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان، به شرف او نگاه کنید نه به نبض او…”
به عبارت دیگر درآستانه بهارطبیعت بوضوع وباگوش دل میتوان صدای پاهای جمع مستان را که کف زنان وپای کوبان وهلهه زنان می آیند، شنید ودید ولمس کرد. درودیوارگواهی میدهند که عمرولی فقیه نکبتی به پایان رسیده است. ویکتورهوگویکبارگفت : “هیچ چیزی قدرتمندتر از فکری نیست که زمانش فرا رسیده باشد».
نوشته کوتاهم را با جمله ای ازخانم مریم رجوی رئیس جمهوربرگزیده مقاومت دراین زمنیه به پایان میرسانم که گفت:”نوروز حقیقی ایران در راه‌ است. زمان خانه‌تکانی بزرگ میهن فرا رسیده است”

محمد قرایی – سوئد
نوروز1397