محمد قرایی: فریاد رسای رنج اسیران و خون شهیدان درآسمان ایران

آخرین پیام کوتاه و خط دهنده آقای مسعود رجوی را با صدای گرم خودشان ازسیمای آزادی با جان و دل شنیدیم. هم سن وسالان من به یاد دارند آن هنگام که قداره بندان رژیم ولایی بردفاترمحاهدین هجوم آوردند وعرصه را بزعم خویش برمقاوت تنگ ساختند، ما هواداران شعاردادیم : مجاهد قهرمان، ستاد تو قلب ماست. بعد ها که ارتجاع رهبری خاص الخاص مجاهدین را زیرضرب تهمت گرفت، شعارمان این بود که خلق جهان بداند مسعود رهبرماست. اکنون، مسعود نه تنها برای اشرف نشانان که همه آزادیخواهان ایران وجهان تبدیل به رهبری شایسته وبی بدیل گشته است.

یک روز، آقای منوچهرهزارخانی، نویسنده صاحب نام وعضو برجسته شورای ملی مقاومت درجمع عاشقان آزادی ایران و ایرانی گفت:
درمیان خلقها بعضا سده ها باید بگذرد تا رهبری شایسته وتمام عیار مانند رهبری مجاهدین، مسعود رجوی پا به عرصه وجود بگذارد. ( نقل به مضمون)
تجربه این سالیان به ما نشان داده است که رهبری پاکباز انقلاب نوین مردم ایران تبلوروعصاره مبارزات مردم ایران ورهبران ذیصلاح قبل ازخویش است.

امروز درصدای رسای مسعود رجوی، همزمان میتوان فریاد پیشوای آزادی، خلوص ودردمندی، آنام قربان ستارملی و غریو سردارجنگل را یک جا شنید ولمس کرد.
بی دلیل نیست که کینه ارتجاع – استعمار، علیه آرمانهای ماندگار رهبری مقاومت، حد وحدودی نمی شناسد. بی دلیل نیست که جناحین رژیم درداخل مرزهای غرقه درخون همه روزه رهبری بیدار وهوشیار مقاومت را زیرباران تهمت وجسارت می گیرند.

روزها وهفته های گذشته، روزنامه های جناح مغلوب، همانند روزنامه مستقل و مردم سالاری ازپیشرفت کانونهای شورشی مقاومت زبان به شکوه وشکایت گشودند. به جناج غالب وخامنه ای چی ها هشدار دادند که بجای گرفتن یقه روحانی ، تا دیرنشده به سراغ اشرفیان تیرانا و رهبری مجاهدین بروید. گفتند ونوشتند جوانان، دسته دسته جذب استراتژی قهرآمیز ارتش آزادی می شوند. همزمان دستگاه جنایتکار قضاییه رژیم وابسته به خامنه ای دست به کارتشکیل دادگاه فرمایشی بریده مزدوران شد. حالا کرهماهمنگ بریده مزدوران داخل وخارج ، جناحین ورشکسته رژیم و حامیان غارتگردر هراس از پیشروی مقاومت همنوا شده اند. خامنه ای با ترتیب دادن دادگاه مسخره بریده مزدوران درتهران، رسید دریافت شکست تاریخی اش دردادگاه آنت ورب بروکسل و امضای 158 کنگرس من درحمایت از برنامه ده ماده خانم رجوی درواشنگتن را یکجا صادرکرد. بیچاره ولی فقیه پا بگور با تاخیرفاز زیاد، 42 بریده مزدور مفلوک مجاهدین را به نشانه 42 سال جنایت درحاکمیت ضد بشری به نمایش گذاشت. بیا بیای بیدرنگ و قاطع رهبری فداکار و همیشه بیدار مجاهدین برای شرکت دردادگاه تاریخ، مبنی برمحاکمه ریش وریشه آخوندها، بیت العنکبوت جماران را به لرزه درآورده است. اکنون توپ بازی درمیدان وحوش ولایی است.

همزمان مردم ایران وکاربران فضای مجازی با براه انداختن هشتک # بفرمایید_دادگاه، کلیت دم ودم دستگاه فروپاشیده خامنه ای ورژیمش را به چالش کشیده اند. همچنانکه رهبری مقاومت گفته است این گوی واین میدان. خوب است یک بارهم که شده خامنه ای با همه اعوان وانصارش دریک دادگاه مشروع بین المللی حاضرشود و امتحان پس بدهد. اگرچه آخوندهای مفت خور و درکاکل آنها خامنه ای جنایتکار وخائن هرکز وهرگز تن به قانون نداده وبازهم نخواهد داد.
ما اشرف نشانان داخل وخارج مرزها، یک باردیگر برای شرکت درچنین دادگاهی حاضرحاضرگفته و با دل وجان فریاد میزنیم، خون شهیدان ما، رنج اسیران ما درتو گره می خورد رجوی قهرمان.
محمد قرایی- سوئد
اسفند ماه 1399