محمد قرایی: فوران آتش زیرخاکستر!

از سخنان و نوشته های خمینی قبل ازانقلاب، میشد بوضوع دریافت که جمهوریت ، انتخابات وصندوق رای با گروه خونش نه تنها همخوانی ندارد که باصطلاح قدما بمانند جن وبسم اله است. انقلاب ضد سلطنتی بهمن ماه، به یمن رنج وشکنج مجاهدین خلق ، فداییان جان برکف، آزادیخواهان وخلق بپاخاسته به سرانجام رسید. دزد بزرگ قرن، در بند وبست با ازما بهتران ودرنبود آلترناتیومستقل ومنسجم با دادن کمترین قیمتی سرسفره نشست وبه بلعیدن هست ونیست خلایق مشغول گشت.

خمینی به عیان دنبال حکومت آخوندی وولایت مطلقه فقیه بود ولی بدلایل پتانسیل آزادشده مردم انقلاب کرده ، اوضاع متغییرزمانه وتعارفات عامه پسند درپاریس، مجبورشد چند صباحی به نمایش انتخابات قلابی ازجنس آخوندی موفتا تن دردهد. دیرزمانی سپری نشد که ماهیتش را برملا ساخت. خیزبرداشت برای شکستن قلمها، بستن دهان ها وبرپاکردن دارودرفش درسیاهچالهای ومیادین شهرها. خمینی وبقایایش باتجربه اندوخته ازسلف بحق خویش، شعارشان این بود که دوام وبقای حکومتشان دروحشت آفرینی، بگیروببند وزندان وشکنجه است. اخیرا یک ریزشی نظام بنام سید هاشم آقاجری ازمقامات رژیم نقل کرد که گفته اند اشتباه شاه دراین بود که باندازه کافی دستگیر، شنکنجه واعدام نکرد. درصورت نیاز ما یکی ودومیلیون را درپیشگاه مقام عظما برای ماندگاری خیمه وخرگاه نظام ولایی قربانی خواهیم کرد!

ازتجارب وحربه های دیگررژیم آخوندی ساختن اپوزیسیون فرمایشی وداخلی بود تا اگراعتراضاتی درچشم اندازبود درجوال جریانات داخلی بریزد وازاین بابت نیزخیالشان آسوده باشد.

حافظه تاریخی مردم ایران گواه است که خمینی برغم میل باطنی خویش که هیچ خدایی را بنده نبود جانشین وولیعهدی دست وپا کرد که بروایتی حاصل عمرش بود. بازهم بخاطرداریم که وقتی منتظری بخاطرحفظ همین نظام جهنمی نامه هایی نوشت وتذکراتی به خمینی داد چه بلایی برسرش نازل کردند وچه اتهاماتی علیه جانشین باصطلاح قانونی رژیم نثارشد. مهمترازهمه ترفندها وبازیهای ارتجاع ساخنه واستعمارپسند ” چپهای خط امامی!” ” اصلاح طلبان قلابی” ، ” امیرکبیرآخوندی ودوران سازندگیش”، وسرانجام ” دولت اعتدال وامید وروباه بنفشش” بود. درکناراین بازیها باتکیه برسرنیزه ودرسایه سارمماشات ننگین غرب توانستند چندین دهه برعمرنکبتی رژیم بیفزایند.

بدیهی است که بازیهای آخوندی مذکور، سرجمع دردوجریان قوام ودوام پیداکرد. دوشیوه مستمروخائنانه برای حفظ نظام ضد بشری آخوندی. یکی میگفت راه نجات بستن وکشتن است وایجاد وحشت دردلها وتراس درچشمها.

دیگری میگفت همه این کارها لازم است اما درخفا ونه درعلن!

سالها قبل وقتی عطاء اله مهاجرانی وزیرارشاد خاتمی بود یک سفررسمی به سوئد داشت. بخاطردارم یکی ازروزنامه ها مصاحبه کوتاهی با اوداشت دررابطه با سنگساردرایران . پاسخ مهاجرانی کوتاه این بود که با سنگساردرملاء عام مخالف است!

جایی خواندم کیسنجروزیراسبق آمریکا درباره اصلاح طلبانی امثال جریانهای قلابی درایران گفته است: اصلاح طلبان این چنینی همان اصولاگرایانی هستند که فشنگشان تمام شده است!

ازتاثیرات معجزه آسای قیام دیماه نود وشش ازجمله یکی هم این است که نه تنها بازیهای چندین وچند ساله آخوندها را بهم زد بلکه ماسکهای گوناگون برای حفظ نظام ولایی را برکند وچهره کریه وخمینی گونه آنها را درمعرض دید همگان قرارداد. مردم ایران نه تنها شعاردادند که اصلاح طلب ، اصولگرا دیگه تمامه ماجرا بلکه به عینه دیدند که ازخاتمی شیاد گرفته تا روباه بنفش، قلب شقاوت

پیشه ومغزدجال را با خود حمل میکردند. دررابطه با آینده نظام وشیوه برخورد با مخالفان نظام هم یک حرف بیشترندارند. عباس عبدی اصلاح طلب! همان حرفی را دررابطه باسرکوب جنبش دیماه زد ومیزند که ذوب شدگان درولایت پوشالی خامنه ای. دراشاره به همین تاثیرگذاری تعیین کننده، نوشته کوتاهم را باجملاتی ازبرادران زیباکلام که بروایتی سالیان زیرعلم وکوتل دوهئیت عزاداری برای یک هدف ویک آرمان سینه میزدند را باتمام میرسانم. اخیراسعید زیبا کلام دریک فایل جنجالی ورقت انگیززبان حال گویای ریزشیهای ذوب شده درولایت را به نمایش گذاشته است:

“ما وشما به شدت نگرانیم که رهبربعدی کیه ؟! اینهایی که درآب نمک خوابانده اند؟ واخ واخ…

ضمن اشاره به دزدیهای وکلاشی های دایناسوری بنام هاشمی شاهرودی می افزاید،

ماشیعه کی هستیم … شیعه علی یا هاشمی شاهرودی؟!

شرم به من، شرم به من ، نه به شما. مرگ برمن ! مرگ برمن ونه شما به خاطزنوشته ها ودفاعیاتم ازاینها…!

کاش من مرده بودم واین حرفهارا ازتریبونها ومنابع رسمی نشنیده وندیده بودم .واقعا چه کارمیکنیم با ارزشهای نظام…” (فایل صوتی زیر نشان میدهد ظاهرا سعید زیباکلام را دارد گریه میکند)

https://m.facebook.com/ali.hosseini.3785/videos/1826448807385881/

برادر سعید ، صادق زیباکلام ازجناح دیگررژیم ناله میکند : “انگار نه انگارکه اتفافی در دیماه افتاده است…هما ن برنامه ها وحرفها ادامه دارد بنابراین من هیچ دلیلی نمی بینم که این آتش زیرخاکسترفوران نکند وبیرو نزند…” ماحصل اینکه درهرحال قیام ادامه دارد.

محمد قرایی- سوئد
اسفند ماه نود وشش