محمد قرایی: قیام مردادماه، شعارها وپیامها

 پس ازقیام دیماه نود وشش ، نارضایتی های انباشته شده سالیان مردم پوسته شکست، بالغ شد وبا کیفتهای نوین بروزوظهورپیداکرد. شعارهای مردم درکف خیابانها، حاکی است که خلق ستمدیده به ماهیت پلید آخوندها با پوست واستخوان خویش پی برده اند. دیگرحنای ملاهای هفت خط ووطن فروش رنگی ندارد. شعارپرمحتوا وافشاگرانه اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمومه ماجرا، دلالت برعمق شناخت توده های بغایت محروم وسرکوب شده است. این فریاد تنهایک شعارنیست بلکه شعله های گدازان خشم مردمی است که چشم فتنه را نشانه گرفته اند. همان جریان آبروباخته ای که دودهه تمام خلایق را فریفت وبرای عمرنکبت بارملاها فرجه بقا خرید. حلقه وصل ارتجاع قرون وسطایی با ازمابهتران که خاک برچشم توده ها پاشید وراه بند مبارزان ومجاهدان گردید. سردارسربردارجنگل، میرزاکوچک خان یک باربحق گفت:” اجنبی که فقط روس‌ و بریتانیا نیست ، هر آن کس که برای غارت ایران تفنگ خود را بر سر من و شما گرفته است تا آزادی فراموش‌مان گردد اجنبی‌ست”

بقایای این جریان ارتجاعی – استعماری درتلاش برای برسرپاکردن جنازه اصلاح طلبان قلابی، دست به تلاشی مذبوحانه زده اند. بااجازه ولی فقیه، با نقش قبرکردن شیاد خاتمی میخواهند بازهم اورا هیزم کش غول بیابان سازند. غافل ازآنکه آن سبوبشکسته وآن پیمانه ریخته است!

رسوایی این جریان واین حاکمیت تابدانجاست که بوق کهنه کاراستعماری، بی بی سی هم دیگرکاری ازش ساخته نیست. دیدن برنامه های خبری وتحلیلی این جعبه مکاره درمشاطه گری چهره بزگ شده خاتمی شیاد ، بسیارعبرت انگیزودیدنی است!

ازشعارهای رسواکننده دیگرمردم درکف خیابانها نشانه گرفتن اصل نظام وخلع سلاح ولی فقیه پوشالی است که مدتها پشت شعارضدیت با شیطان بزرگ به قلع وقمع خلایق مشغول بودند. مردم غریدند که “دشمن ما همینجاست ، دروغ میگن امریکاست.” آخوندهای بی وطن ازبدو غصب حاکمیت، به دروغ شعارنه شرقی ونه غربی سرداده بودند! پس ازسرفصل سی خرداد ودردوران جنگ ضد میهنی زیرعلم وکوتل شعارهای ضد امپریالیستی به کشتارانبوه مجاهدان ومبارزان پرداختند. دردهه شصت شخصا شاهد شکنجه واعدام مبارزین ومجاهدینی بودم که انهارا وابسته به غرب واجانب قلمداد میکردند وشلاق شقاوت را برتن مجروح رشیدترین فرزندان این مرزوبوم آشنا میساختند. شکنجه گرشقاوت پیشه بااین انگیزه شلاقش را بالا وپایین می آورد که مشغول ضربه زدن به یک دشمن ووابسته بیگانه است. باتوسل به همین شعارعوامفریبانه بود که هرحرکت اعتراضی وهرجنبشی را درجای جای میهن سرکوب میکردند. برای اولین بارکشاورزان اصفهان درنمایش جمعه شیطانی ملاها دراصفهان خروشیدند که ” دشمن ما همینجاست ، دروغ میگن آمریکاست”.درسالگرد قتل عام سیاه تابستان شصت وهفت، جوشش خونهای مطهرشهیدان بخون خفته خلق است که درتن وجان قیام کنندگان ، این چنین لرزه برکفتاران عمامه بسرحاکم انداخته است. گرگان وددان حاکمیت را به دریدن یکدیگرمشغول ساخته وکابوس سرنگونی را برآنها مستولی نموده است. حربه های زنگ زده آخوندها که درسایه ساردستگاه غارتگرمماشات فرزندان خلق را هزارهزازشکنجه وکشتارمیکردند یکی پس ازدیگری رنگ می بازد وآخوندها را بوروکوروهراسان برزمین میخکوب میکند.صدای شکستن استخوانهای پوسیده جمهوری قتل عام ولایی درهرکوی وبرزنی شنیده میشود. ویکتورهوگو چه خوب گفت : ” هیچ چیزی قدرتمند ترازفکری نیست که زمانش فرا رسیده است”

محمد قرایی- سوئد

مردادماه نودوهفت

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: