محمد قرایی: ممد جواد ظریف ،مهمان ناخوانده وافتضاح فراگیر

آخوندهای ضد بشرپس ازتحریم ارگانهای رهبری ودستگاه سرکوبکشان، برای برون رفت ازشرایط نفس گیر، فیلشان یاد کشورهای اسکاندیناوی کرد. فنلاند،
کشورهای مذکور، احتمالا به دودلیل طمع آخوندهای مفت خورووطن فروش را دراین شرایط حساس وخطیربرانگیخته است. نخست به دلیل اعتباری که این کشورها به لحاظ داشتن حکومتهای دموکراتیک واحترام نسبی به رعایت حقوق بشردرجهان کسب کرده اند. دلیل بعدی ، متاسفانه میتواند مماشاتشان باآخوندها درجریان بند وبست برای منافع اقتصای کلان وبادآورده باشد.
درهرحال به محض علنی شدن خبررسمی آمدن وزیرخارجه تروریستی رژیم ملاها، شوروشوقی وصف ناپذیردرجهت گوشمالی دادن واستقبال جانانه !! ازاو وهیئتش درهمه جا مشهود بود.
بافشارحداکثری ایرانیان آزادیخواه وبخصوص اشرف نشانان آگاه، مقالات زیادی دررسانه های سوئد به چاپ رسید. فضای مجازی پرشد ازدرخواستهای افشاگرانه واعتراضی هموطنان باشعارمحوری ظریف بروگمشو. جواد ظریف یک تروریست است. دولت سوئد ودولتهای همجوارباید ازپذیرش یک دیپلمات تروریست خودداری کنند. دربدوورود کاروان ظریف اولین اکسیون اعتراضی درشهریوتوبوری شکل گرفت. هموطنان شرافتمند وهواداران مجاهدین درفنلاند برعلیه ظریف شوریدند و نسبت به آمدن اوبه فنلاند معترض شدند.درآخرین اتراق این کاروان خبیثه درنروژ، اشرف نشانان انجا هم بواقع گل کاشتند. دراسلو،دیلمات تروریست های ظریف بارها، تخم مرغ باران شدند! رسانه های نروژباانتشارگزارش وعکس اخباروقایع استقبال! رامنتشرکردند.
قسمت اصلی سفرظریف به استکهم بود که دوروزتمام طول کشید. قصدم ازنوشتن این مطلب پرداختن به تظاهرات ایرانیان خشم گین واشرف نشانان پرشوروشردراستکهم ، پایتخت سوئد است . احتمالا همه شرکت کنندگان وشاهدان صحنه بامن همصدا هستند که خیابانهای مرکزی شهراستکهلم درروزهای سه شنبه وچهارشنبه برابربا بیستم وبیست ویکم اوت، دررزیرپاهای مصمم اشرف نشانان وایرانیان آزادیخواه بشدت به لرزه درآمدند. آژیرماشینهای ضد شورش وامبولانسها، درتمامی ساعات روزقطع نمی شدند. شهروبخصوص مناطق مرکزی، توریستی ودولتی کاملا تعطیل شده بود. بسیاری ازعابرین واهالی محل میگفتند هرگزبخاطرندارند که این حجم ازنیروی انتظامی با تجهیزات درشهروجود داشته باشد.
برغم همه بگیروببندها که دریک صحنه بیش از60 نفرازمعترضین دستگیرشده بودند فریاد رسای اعتراض هموطنان وبخصوص اشرف نشانان شورشی را درجای جای شهربوضوع میشد شنید ودید. ایرانیان آزاده شعار می‌دادند: جواد ظریف قاتله مذاکره‌اش باطله / جواد ظریف جانیه دشمن ایرانیه / جواد ظریف شارلاتان دشمن خلق ایران .
فیلمهای مستند درانترنت وفضای مجازی حاکی است ایرانیان خشم گین ظریف وکاروان همراهش را درهمه جای شهرودرهمه نشستها وحتی درهتل محل اقامتش دنبال کردند. آنها صدای بی صدایان درایران تحت حاکمیت آخوندی را به نحواحسن به گوش دولتمردان سوئدی وافکارعمومی سوئد رساندند.تقریبا تمامی رسانه های تصویری ونوشتاری سوئد مجبوربه انعکاس شدند. مصاحبه های زیادی بااشرف نشانها ازتلوزیونهای کانالهای سراسری نشان داده شد. خبرنگار روزنامه اکسپرسن سوئد گفت: «از طرفهای مختلف به این دیدار و ملاقات اعتراض شده است و تمام ظهر امروز در بیرون اینجا تظاهرات بوده است و شما چه جوابی می‌دهید؟
خبرنگار دیگری گفت: «معترضان خواستار موضع روشن سوئد و اعمال فشار بیشتر به رژیم ایران هستند قبل از این‌که با آنها ملاقات کنید”
اخبار کانال 4 و کانال 1 نیز با پخش تظاهرات مقاومت ایران چهره لجن مال شده ظریف را به نمایش گذاشتند. روزنامه داگنز نی هتر، یوتبوری پستن، اسونسکاداگ بلادت و اخبار رادیو تلویزیون سوئد هر کدام گوشته ای از خشم ایرانیان مقیم سوئد نسبت به سفر ظریف به استکهلم را نشان دادند.
وزیرخارجه سوئد خانم والستروم نخواست ویا نتوانست کنفرانش مطبوعاتی مشترک با ظریف داشته باشد. والسترم تحت فشارافکارعمومی وپرسشهای خبرنگاران گفت دولت سوئد نه ازظریف ونه هیچ وزیردیگری ازجانب رژیم دعوت به عمل نیاورده است. اوگفت ما دررابطه با نقض حقوق بشردرایران باظریف صریح صحبت کردیم. طرف مقابل والسترم ، ظریف مجبورشد ماهیت ضدبشری آخوندها را بیش ازپیش عیان سازد. ظریف میل خود وادمهای شبیه خودش را نسبت به خوردن زنده زنده مخالفینش درخیابانهای استکهلم را پنهان نکرد.
ماحصل اینکه اشرف نشانها یک باردیگردرپاسخ به رهبری هوشیارشان آقای مسعود رجوی به وظیفه خویش پس اززنجیره تظاهرات ماه گذشته باردیگرخیابانهای مرکزی پایتخت کشورهای اسکاندیناوی را دراعتراض به رژیم ملاها درنوردیدند.
آنها فریاد زدند مماشات بارژیم ضد بشری آخوندها را بس کنید. آخوندها ونماینده آنها جواد ظریف تروریست هستند. تروریستهارا به کشورتان راه ندهید.
مردم ایران آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت وسازمان محوری اش مجاهدین خلق ایران را تمام وکمال برسمیت شناخته وجانانه به حمایت برخاسته اند.
ختم کلام اینکه، خامنه ای چشت کوراین دفعه را هم مابردیم.
محمد قرایی- سوئد
شهریورنود وهشت