محمد قرایی: نه تاج ونه عمامه، آخوند! کارت تمامه

عنوان بالا، تنها یکی ازشعارهایی است که دانشجویان بپاخاسته درروزهای اخیردردانشگاه وخیابانها فریاد زدند. پرواضح است که شعارها، زبان گویای خشم فروخورده مردمی است که مجال فوران پیدامیکند. درقیام دیماه 96 مردم بپاخاسته دراقصا نقاط کشوردرمقابل جناحی ازآخوندها فریاد زدند: اصلاح طلب ، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا. همان دوران وکمی پیشترباشعاردشمن ما همینجاست ، دروغ میگن امریکاست بادکنک جنجالی وپوشالی ضدیت آخوندها با شیطان بزرگ! را ترکانده بودند.

آخوندهای سرتاپا وطن فروش بادجالیت وانمود میکردند که بدلیل مستقل بودنشان تحت فشاردشمنان خارجی قرارگرفته اند. مردم ایران آگاهانه ودرپاسخ دجلان آدمکش فریاد زدند، روبه میهن وپشت به دشمن. 

 اصلاح طلبان قلابی باشیادی ودجالیت خمینی گونه گفتند ونوشتند که تغییردرردون رژیم آری ولی خشونت ودرحقیقت دفاع دربرابروحوش تادندان مسلح هرگز. مردم ایران را ازسوریه ای شدن ترساندند وشعارگذارمسالمت آمیزرا اززبان آلترناتیوهای کذایی دست سازخویش، اینجا وانجا جارزدند. 

قیام خونین محرومان وستمدیدگان درآبانماه 98 این ترفند ارتجاعی واستعماری آخوندها را هم درهم پچید. درشعله های آتش قیام آفرینان سوزاند وخاکسترش برباد سپرد. زین پس ، بقایای شاه وشیخ مثل همیشه دست دردست مماشاتگران غارتگربسیارکوشیدند تاخاک برچشم توده ها پاشیده وآنهارا ازعصیان وانقلاب برحذردارند.مردم دلیرایران وقعی به یاوه های دشمان ننهادند. بیش ازهزاران نفرازقیام آفرینان به  خاک وخون غلطیدند. سنگفرش خیابانها وعمق رودخانه ودریاچه ها ازخون جوانان وطن گلگون شد. شازده، دوستدارآقازاده ها وپاسداران ، زبان درکام کشید ولال مانی گرفت. مراسم بزرگداشت چهلم شهیدان بخون خفته وپدران ومادران داغدار درحکومت نظامی برقرارشده درسراسرایران برگزاروسپری شد. دراوج غروروشعف هیولای ولایی تیرغیبی ازکمان جهید وسردارقاتل وکودک کش رژیم دود شد وبه هوا رفت.

خامنه ای واعوان وانصاراشک درچشم وبغض درگلوبه سوگ سوگلی نظام نشستند. میلیونها میلیونها خرج شد تادرجنجال بپاشده دررسای سرداربلکه فرجی پیش آید وموج سرنگونی موفتاهم که شده ازسربگذرد. آخوندها که نفردوم ولایت را مفت هوایی کرده بودند برای شیره مالیدن به سرمبارک ریزشیهای هاج واج مانده بفکرانتقام سخت افتادند. سرانجام بنا بگفته سخنگوی مجاهدین خلق، کوه ولایت این بارسوسک زایید !

همگان شاهدند که این انتقام سخت! حتی خودیهای نالان را هم قانع نساخت ودرحقیقت بازهم مقام عظمی! چوپ وپیازرا باهم نوش جان کرد.

پس ازانفجارستمگرانه هواپیمای مسافربری توسط سپاه جوروجهل یک باردیگربغض فروخورده مردم وبخصوص دانشجویان ترکید. مردم درعرض چند ماه دوباره به خیابانها سرازیرشدند. خروشیدند که سپاه جنایت میکند ، رهبرحمایت میکند. مرگ براصل ولایت فقیه ومرگ برخامنه ای. بیش ازاین فریاد زده بودند که مرگ برستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. نه شاه میخوایم نه رهبر، نه بدمیخوایم نه بدتر!

درموج دوم قیام پس ازآبان، بازهم مردم وقیام آفرینان گامی اساسی واستراتژیک به جلوبرداشتند. آنها ازجانبی اساسا راس خیمه نظام ودستگاه سرکوبش را نشانه رفتند وازجانب دیگردست رد به سینه یارغارشیخ که بقایای سلطنت مدفون باشد. 

دراین گیرودارنفس گیراین روزها برای رژیم آخوندی، خامنه ای خطاب به امت نالان وپاسداران گیج ویجش، ادرس دشمن قسم خورده خودش را داد. خامنه ای گفت همه این گرفتاریها سرچشمه اش از مجاهدینی است که درکشورکوچک اروپایی ، البانی شهرشورشی بپاساخته اند. 

قلم بدستان ومزدورانش هم آشکارا گفتند ونوشتند شعارهای تظاهرکنندگان خشم گین بوی آلبانی میدهند!

آخرین شعاردراین زمینه ازجانب دانشجویان عبارت بود ازنه رفراندم نه اصلاح، اعتصاب، انقلاب.

اینست منطق تکامل وانقلاب وتعمیق مرزبندیها. 

خونهای پاک ومطهرشهیدان خلق، لاجرم تشبثات رنگارنگ شاه وشیخ را یکی پس ازدیگری شسته وقیام وخیزش را برای رسیدن به مقصد نهایی که همانان رسیدن به آزادی است بیش ازپیش به جلو پرتاب میکند. روزها ، هفته ها وماههای آینده آبستن حوادث است. جامعه وتاریخ ایران درحال زایش موجود میمون وخجسته آزادی است. با پرداخت قیمت وهرلحظه با قیام بودن، موکبش را گرامی بداریم.

محمد قرایی – سوئد

دیماه نود وهشت