محمد قرایی: ویروس کشنده کرونا، زندان وزندانی درحاکمیت آخوندی

پس از چندین هفته پنهان کاری از سوی مقامات حکومتی در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران، هم اکنون وحشت سراسر کشور را فرا گرفته و مردم بیم دارند  ویروس خطرناک کرونا در همه شهرهای ایران شیوع یابد و به یک فاجعه بزرگ انسانی منجر شود که بی تردید جمهوری آخوندی از مدیریت آن کاملا ناتوان است. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی از نگرانی شدید مردم ایران از شیوع ویروس کرونا خبر داد و نوشت: سوء‌مدیریت آشکار بحران کرونا از سوی حکومتی که طی ماه های گذشته بخش بزرگی از اعتبار خود را نزد مردم از دست داده، عامل یک بحران جدید اعتماد در ایران است. بنا به گزارشها، با گسترش نگرانی در ایران در مورد ابعاد خانمانسوز شیوع ویروس کرونا، زندگی در کشورعملا مختل شده و بسیاری از اماکن عمومی و از جمله مدارس و دانشگاه ها تعطیل گردیده تا شاید بتوان از ادامه شیوع سریع این ویروس جلوگیری کرد. گفتتی است که اگربازاری ، دانشگاهی ومکانی بسته شده ، بخاطرفشارمردم بوده است ورژیم ضد ایرانی ملاها همچنان بربازبودن اماکن عمومی پافشاری میکند.دانشجویان دربسیاری ازدانشگاهها شعاردادند که دانشگاه ویروسی نمیخواهند. دردانشگاه موسوم به بهشتی، دانشجویان خواستارتعطیلی دانشگاه شدند. اخبارجسته وگریخته حاکی ازابتلای دانشجویان درخوابگاههاست..

خبرنگاری ازقم وضعیت شهررا بشدت وخیم اعلام کرد. فاجعه کرونا درقم

پرواضح است که مسبب اصلی ورود وتاکثیرهولناک ویروس درایران مثل بقیه فجایع، زاییده رژیم ضد بشری ولایی است ولاغیر. به محض اعلام رسمی پیدایش ویروس کرونا چینی ها تمام عیاروارد کارزارمبارزه علیه این بیماری کشنده شدند. تقریبا تمامی کشورهای اطراف واکناف، مررزهای ابی ، زمینی ودریایی خودشان را بامرزچین بستند. تنها یک کشوربود که نه تنها مرزهای هوایی اش را برروی چینی ها نبست بلکه کاسه ازآش داغترشده ووزیرخارجه اش ظریف به مجیزگویی متحد استراتژیکشان پرداخت. شرکت هواپیمایی ماهان ایرمتعلق به سپاه ضد مردمی آخوندی برپروازهایش بسوی شهرهای چین افزود. مدتی بعد ، تحت فشارا فکارعمومی ظاهرا دولت آخوند روحانی اعلام کرد پروازها به چین ممنوع شده است. برغم خبردروغ دولتی ، شاهدان عینی گواهی دادند فقط درعرض سه هفته، بیش از55 پروازازطریق شرکت ماهان ایربه چین وبالعکس انجام گردیده  وگویا همچنان ادامه دارد. ویروس خطرناک کرونا سواربربال غارت ودجالیت آخوندها درسراسرایران اسیربه پروازدرآمده وجولان میدهد. اخبارحاکی است که جداازمردم عادی بسیاری ازپزشکان وپرستاران نیزمبتلاشده اند. انگشت شمارازدولتمردان ونمایندگان مجلس ارتجاع هم کرونایی شده اند.  

آخوند شیاد وجنایتکارروحانی که چندروزی بود دراثرشکست فاحش نمایش انتخابات ، لال مانی گرفته بود امروزنطقش بازشد وروضه کرونا خواند.

شیخ حسن روحانی درجلسه دولتش- سه شنبه 6 اسفند- به گسترش ویروس کرونا در ایران اشاره کرد و گفت: “این ویروس مسافر بی‌دعوت و نامیمون برای خودش سفر می‌کند و به همه جا می‌رود. اوگفت انشاء اله باهمکاری وزارت بهداشت ازکرونا عبورمیکنیم.” دررابطه بادزدیهای عریان وعدم مدیریت وبی لیاقتی خود وتحت مسئولانش بادجالیت تمام گفت: ” آن جیب‌هایی که برای غم مردم و برای سختی مردم دوخته می‌شود بسیار خطرناک است و برای زندگی دنیا و آخرتشان جز خسارت هیچ‌ به همراه ندارد. در حالی که مردم برای یک قرص، یا شوینده و ماسک گرفتار هستند، ما بخواهیم از شرایط سواستفاده کنیم، بسیار خطرناک است

فساد وغارت ودزدی گسترده ای که ازپرده برون افتاده وازبالا تا پایین رژیم ولایی را درنوردیده است. ویدیوهای زیادی ازاعتراض مردم دراقصا نقاط کشوردراین زمینه درفضای مجازی درمعرض دید مردم ایران وجهانیان قرارمیگیرد.

بازیگرجوانی دررابطه بابی کفایتی مسئولان بی لیافت باعصبانیت می خرودشد که اگرنمیتوانید ممکلت داری بکنید کنارکشدیه واستعفا بدهد. محمد زند

آنچه آمد وبسیاران بیشتردرزندان بزرگی بنام ایران وتحت حاکمیت آخوندهای ضد ایرانی درحال وقوع است. نگرانی بسیاری ازمردم ایران امروزه روزمتوجه زندانیانی است که درحاکمیت آخوندی اسیرند. باتوجه به ماهیت ضد انسانی آخوندها وکینه حیوانی آنها نسبت به مخالفین وزندانیان بطورعام وزندانی سیاسی بطورخاص، نگرانیها ضریب میخورند. باتوجه به ماهیت ضد آزادی وضدانسانی عمامه بسران ، مردم ایران می باید باهوشیاری مضاعف برخورد کرده وآژیرهای

خطررا به صدا درآورند. اخبارواصله ازایران حکایت ازگسترش  ویروس کرونا به زندانهای کرج، اوین وفشافویه تهران دارد. تجربه نشان داده است که همه دیکتاتوریهای لب گوردرآخرین مراحل عمرخویش دست به جنایاتی هولناک زده اند. رژیم فاشیستی – مذهبی ملاها بیش ازگذشتگان دراین زمینه هم تجربه اندوخته وهم عمل کرده است. حمایت اززندانیان دربند رژیم وافشای توطئه های رژیم آخوندی دراین مرحله خطیرازوظایف ملی ومهینی هرایرانی دردمند وآزادیخواه است.

محمد قرای- سوئد

اسفند نود وهشت