محمد قرایی: 8 مارس، روز جهانی زن برزنان ستمدیده ایران مبارک باد

روز خجسته زن بر پرچم دار و فاتح رهایی زنان ایران، رئیس جمهوربرگزیده مقاومت خانم مریم رجوی، هزاران بار مبارکباد. هشتم مارس بر مادر رضایی های شهید، عزیز مجاهدین، مقاوم ترین و صبورترین مادرایران زمین مبارکباد. روز زن بر زنان قهرمان دربند، مریم اکبری منفرد، آتنا دائمی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زینب جلالیان وده ها زن دلاور درغل وزنجیر، مبارکباد. برمادران ستم دیده گوهرعشقی ، مادرنوید افکاری و مادر بهنام محجوبی و هزاران هزار مادر داغ، مبارکباد.

بی تردید، خمینی – خامنه ای وآخوندهای قاتل حاکم برایران، زن ستیزترین حاکمان تاریخ معاصربشریتند. خمیرمایه و بن مایه افکارمتعفن آنها، درضدیت با آزادی زنان ایران خلاصه می شود. اخیرا آخوند علم الهدا درمشهد نالیده بود که دوره آخرالزمان شده است. فریادش ازاینکه مردان درمنازل خویش! نام کوچک همسرانشان را به زبان می آورند، برآسمان بود. عحبا! درقرن بیست ویکم و درزمانه دیجیتالی شدن جهان، مردان نباید نام کوچک همسرانشان را برزبان بیاورند. درقوانین مندرآوردی جمهوری ضد زن درایران ، بالاترین تبعیض ها علیه زنان درنظرگرفته شده است.
زنها نمی توانند برمستند قضاوت تکیه زنند. زنها نمی توانند ریئس جمهورشوند. زنها بدون اجازه مردان حق مسافرت ندارند. شهادت دوزن برابر یک مرد است!
درزندانهای قرون وسطایی نیزبیشترین شکنجه وتبعیض وتحقیرسهم زنان است.

پاسداران سیاسی وگماشته های پیشانی سیاه آخوندها درینگه دنیا، دنباله رو همین قاعده بوده و براین سیاق حرکت می کنند. هفته گذشته، دوستی دریک تماس تلفنی گفت: نفوذی قداره بند، ایرج مصداقی درمیمون تی وی علیه زندانیان مقاوم ازبند رسته لجن پراکنی کرده است. عقده گشایی هیستریک و عربده کشی این موجود مفلوک ازجنس وجنم آخوندی است. ایرج مصداقی دراین شوی رسوا، برروال اربابان آخوندی اش عمامه برزمین می کوبید. آنچه لایق خودش بود، بی دریغ نثارهواداران شریف مجاهدین می کرد.
برخی ازاشرف نشانانی که مورد عطاب وخطابش بودند را ازنزدیک می شناسم.
خانم زهره رستگاریکی ازآنهاست. زن مقاومی که بیش از10 سال ازعمرمفیدش را درشکنجه گاههای قرون وسطایی سپری کرده است. مزدورنفوذی، دوش به دوش شکنجه گران این زن وارسته، علیه او لجن پراکنی می کرد. . ایضا دررابطه با خانم سارا شاه محمدی، افسارپاره کرده بود. ترجیع بند همه فحشهایش کلمه شرمت باد بود.
شرم برتو باد ای بسیجی دهان گشاد لمپن بی حیا. بسیارنوشته وگفته اند که ایرج مصداقی، جیره خوار وزارت بدنام اطلاعات است. سندش یک فقره اعتراف نشریه حوزوی رهیافته است مبنی بردادن پول بی زبان مردم ایران به او وهمپالکی هایش . گفته اند ونوشته اند ایرج درزندان، همکار بازجو وشکنجه گران بوده است. مدرک، شهادت، فریدون ژورک کارگردان وهنرمند محبوب مردم ایران . جدا ازهمه دلایل متقن بالا، شیوه برخورد ایرج با زنان زندانی ازبند رسته، حکایت ازخوی حیوانی آخوندهای وطنی دارد. نگاه کنید به نوشته ها و لجن پراکنی های این موجود پلید و دهان دریده. آن هنگام که نوبت زنان مجاهد ومبارزاست، کف بردهان می آورد. چشمانش ازشدت غیض وخشم به خون می نشیند. رگ گردنش بالا می زند. به مرزجنون می رسد. خنده های عصبی اش، یاد آورقهقهه دیوانه وارساواکی های شاه خائن وشکنجه گران ولایی را تداعی می کند.

کسانی که تجربه زندان وشکنجه شدن را دارند بیش ازپیش به ماهیت خبیث و پلید او پی برده وبازهم خواهند برد. دیرو دورنیست که با رفتن جرثومه های فساد و تباهی درایران، دم و دنبالچه های آخوند صفتی همچون ایرج اسقاطی نیزرنگ خواهند باخت. تا آن تاریخ این گوی واین میدان .


محمد قرایی- سوئد
اسفند 1399