محمد قرایی: تا سیه روی شود هرکه دراوغش باشد

اخیرا درمیناب بندرعباس پدری بخاطرفقروناداری سه فرزند دلبندش را به دارمی آویزد.

 کاربری، ویدیوی دلخراش این حادثه تکاندهنده را درصفجه تویتری خودش درج کرده است. دیدن فیلم جگرآدم را به آتش میکشد

قطرات اشک برچشم ، خیره برآسمان پررعد وبرق شهر، خطاب به خودم وهمه مردم ایران قسمتهایی ازشعربیاد ماندنی نیما یوشیج را زمزمه میکنم

آی آدم ها

آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید
نان به سفره جامه تان بر تن
یک نفر در آب می خواند شما را
موج سنگین را به دست خسته می کوبد
باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده
سایه هاتان را ز راه دور دیده

آی آدم ها

این تابلوی وحشتناک درحاکمیت نکبتی آخوندها نه اولین است ونه میتواند آخرین صحنه دهشتناک مردم جان به لب رسیده ایران باشد.  بقول خسروگل سرخی شهید، برمیهنم وبرمردمم چه رفته است؟! تصوراینکه پدری فرزندان وجگرگوشه هایش را یکی پس ازدیگری بخاطرفقروناچاری ازسقف آویزان کند بسیارهولناک است. صفحه حوادث رسانه های رژیم را که بنگری مملوازاین اخبارتکاندهنده است که حاکمیت ولی فقیه برمردم ستمدیده ایران تحمیل کرده است. نمونه ها فراوانند:.

 خودکشی دختر11 ساله محروم کردستانی بخاطر فرارازازدواج اجباری.

 لعن ونفرین برحاکمیت ارتجاعی وقرون وسطیی آخوندی که نونهالان وآینده سازان میهن درزنجیررا ناشکفته ، پرپرمیکنند..

خودکشی دختر11ساله ایلامی

 دررسانه های حکومتی آمده بود خانواده دخترپس ازخودکشی فرزندشان بخاطرنداشتن پول دفن وکفن مجبورشده اند جسد عزیزشان را درمنزل بخاک بسپارند.

اخبارفجایع رسیده از میهن اسیران تمامی ندارد. آخوندها درغرقاب بحرانهای خودساخته ، چاره برون رفت را درانواع سرکوب وکشتارمردم جستجومیکنند. مبارزان ومجاهدان مردم درشکنجه گاهها ودرغل وزنجیرند. محرومان وزحمتکشان دردام ویروس کشنده کرونا بکلی رهاشده اند. دراین گیرودارنفس  گیر، ملاها  برای ضربه زدن به آلترناتیودموکراتیک خود وبه قصد تاخیردرسرنگونی محتوم، دگر باربریده مزدورانش را به صحنه فرا خوانده است. میگویند پیشوای آزادی مردم ایران یکبارگفته بود به توپچی یک عمرجیره ومواجب میدهند تا سربزنگاه شلیک کند. بیچاره شب پرستان عمامه بسروبیچاره تر، دم ودنبالچه ها وبریده مزدوران پیشانی سیاهش را بنگر.

 مقام عظمای ولایت ازمخفیگاهش درتهران ازاینکه مجاهدین درجای جای ایران درحال یارگیری هستند بخود می پیچد. آنگاه درینگه دنیا توابان تشنه بخون وشاعرکان وامانده به شاه وشیخ دخیل می بندند برای ادامه حکومت ننگین آخوندهای غارتگروآدمکش

 بخشی ازمزدوران قطارشده را ازنزدیک وبخوبی می شناسم ومی شناسیم.   واماندگان درآخرخط دریوزگی ، چونان شغالان وکفتاران برای دست یازیدن به نواله ای، هیاهومیکنند. لئوتولستوی خالق کتاب جنگ وصلح درجایی مینویسد: ” فرق انسان و سگ در آن است که اگر به سگی غذا بدهی، هرگزتورا گازنخواهد گرفت” شاعربی مقداروقافیه باخته اسماعیل یغمایی اخیرا بایکی ازرادیوهای معلوم الحال دراستکهم مصاحبه ای داشت وبی محابا مشغول لجن پراکنی علیه فرزندان رشید مردم ایران ومجاهدین خلق بود. میگفت مرا وابسته به وزارت اطلاعات رژیم آخوندی میکنند ونتیجه میگرفت که درفردای بقدرت رسیدن مردم ومقاومت لابد مرا محاکمه خواهند کرد. راست گفته اند که سگ داند وپینه دوزکه درانبان چیست. دوستی که صحبتهای این جماعت را ازسیمای آزادی دیده بود میگفت باورش سخت است که آدمیزاده تاکجا میتواند سقوط کند.

گفتم قطعا دوری آگاهانه ازمردم ومقاومت لاجرم آدمی را به دامن نحس شیخ وشاه پرتاب میکند که کرده است. ازویژگیهای این جماعت دون پایه دشمنی هیستریک بامجاهدین خلق ایران است. همجنسی وهمزبانی با جنایات آخوندهای پلید ونمک پاشیدن به زخم خونچکان مردم ستمدیده ایران است. آنها کاری با کشتارهمزمان مردم ایران توسط ویروس ولایت وکرونا اساسا ندارند. آنها سرگردانی کودکان کاردرخیابانهای آلوده شهرهای ایران را نمی بینند..

برای آنها خودکشی وخودسوزی زنان ستمدیده میهن براثرجوروجهل ملاها اهمیتی ندارد. دوستم آهی کشید وتکرارکرد رذالت وفرومایگی تاکجا؟

گفتم دوست گرامی، جهان حساب وکتاب دارد و قانونمد است. ازنشانه های قطعی سرنگونی رژیم آخوندی یکی هم سوزاندن مهره های ریزودرشتش درداخل وخارج مرزهاست. بدوستم گفتم این امررا باید به فال نیک گرفت وازبیرون زدن ماروموروملخ های خزیده درسوراخهای تنگ ونمورباید استقبال کرد. دورانی بود که بعضی ها هم آش معاویه را میخوردند وهم نمازعلی را میخواندند.

آن دوران ، دیگر سپری شده است. چه خوش است گرمحک تجربه آید به میان تاسیه روی شود هرکه دراوغش باشد.

محمد قرایی- سوئد

اردیبهشت نود ونه