محمود نيشابوري: دادخواهي شهداي سرفراز، يك ضرورت انقلابي

همه چيز را با نام شمايان.آغاز خواهيم كرد قهرمانان

مسئله دادخواهي از شهداي والامقام، سي هزار گل سرخ، نه يك پيام و يا كارزار كوتاه مدت ،بلكه ضرورتي اجتناب نا پذير مبارزه اي بي وقفه تا سرنگوني  رژيم جهل و فريب آخوندي ادامه دارد.

چرا!؟.

جريان هولوكاست تا موقعي هيتلر و اياديش بودند، همه آزاديخواهان كوك آن بودند، با سقوط آلمان هيتلري، ديگر جريان هولوكاست به تاريخ پيوست كه، تاريخ بازگو كننده جنايات هست.

اما جريان قتل عام سي هزار گل سرخ هولوكاستي نيست كه در يك دوره محدود مطرح و بعد از مدتي فراموش! شود. چون هم با نيان اين قتل عام و هم مبارزان و دادخواهان اين جنايات  هستند.

رهبري مقاومت بارها گفته اند، كه هيج قطره خوني از بين نمي رود و خون شهدا هميشه جوشان و برملا كننده و افشاگر دژخيمان از يك طرف و ايستادگي وقهرماني فرزندان ،خلق از سوي ديگر.

مبارزه اي سترگ، افشاگريها، آكسيونها، تظاهراتها، سخنرانيها،شخصيتها، ارگانهاي بين المللي، استقبال مردم در داخل كشور و فعاليتهاي آنها و… نشان دهنده عزم و رزم فرزندان خلق است كه نگذارند آب خوش از گلوي اين پليديان زمان فرو رود ، اين جانيان نخواهند توانست از خواست مردم فرار كنند.

نوار منتظري، رژيم را لرزاند، هر چند ، دژخيم گفتند، افتخار مي كنيم و… اما در اصل همه اين اراجيف از ضعف مطلق رژيم است. آخوند ها هنوز مي ترسند دستخط دجال را در رابطه باحكمش را منتشر كنند وتبليغ كنند.

رژيم هم، هنوز اعدام خياباني ميكند كه بنحويي دنباله رو حرف دجالند و به ظاهر نمي خواهد عقب نشيني بكند، يعني نمي توانند!.

آري اين مقاومت و خونها ي پاك صاحب دارد ، رهبري پاكبازي دارد كه نمي گذارد قطره اي از اين خونها فراموش شود. در جايي كه دژخيم خون مي ريزد، رئيس جمهور مقاومت اعلام ايران بدون اعدام داده است.

بلي، دادخواهي مجاهدين كاريست كه تا سرنگون كردن اين نابخردان ادامه دارد.

خونهاي بناحق ريخته مردم ايران بذر هايي شده و ميشوند كه اين جانيان رادر مسير سقوط شتابان قرار مي دهد.

درود بر شهداي سرفراز