محمود نيشابوري: دجال آمد!

۳۹سال ظلم، تعدي به مال و ناموس مردم
آري، اين ست قانون رايج ستمگران
از درخت چنار،  چوبه دار مي سازندو از نخ و پنبه طناب دار
و از قلب و مغز، سنگ سخت
از بخشش، انتقام و كينه
از خنده، گريه
اينها، آتش جهنم را براي ديگران وعده ميدهند
بهشت را براي خودشان
بلي، اينهاآموزشهاي خميني دجال براي آخوند هابود
همه چيز را نجس كردند، حتي سلام را آلوده به كبر و دو رويي كردند
خنده را در سينه زنداني كردند و  گريه را ترويج و بازارش را گرم گرم كردند.
نان خشك را هم از سفره مردم ربودند.
همه را كشتند و آواره كردند
بلي، اين بود حكومت خميني دجال
محمود نيشابوري
2018 02 03