محمود نيشابوري: فرصت طلبان و خفاشان زشترو و بد كردار…

منم آن مست دهل زن، كه شدم مست به ميدان
دهل خود چو پرچم به سر نيزه ببستم
روزي روزگاري، جنگ بزرگي بين حيوانات زميني و پرندگاه آسماني شروع شده بود. حفاش ترسو و فرصت طلبي در آنجا زند گي مي كرد، كه به تماشاي اين جنگ بزرگ نشسته بود كه ببيند كدام طرف در اين جنگ پيروز مي شود.
خيلي سريع حيوانات زميني برنده جنگ شدند و خفاش فرست طلب ر مفتخور، تصميم گرفت، بالهايش را مخفي كرده و به سراغ شير برود. پيش شير رفت و گفت: من شبيه به حيوانات زميني هستم و دوست دارم عضويي از  شما باشم. شير غرشي كرد و گفت: بله، باشه از الان توي تيم ما هستي.
 بعد از سالها، پرندگان آسمان پيروز شدند، حال خفاش زنگ عوض كرد و به سراغ عقاب رفت و گفت: من مانند پرند گان دو بال دارم مي خواهم مرا  قبول كنيد كه  با شما باشم.
 عقاب گفت: از الان تو عضو ما هستي.
جنگ و جدال بين پرندگان و حيوانات زميني جريان داشت، هر دفعه يكي از آنها پيروز مي شدند. يك روز جنگ تمام شد، پرندگان و حيوانات زميني به وحدت رسيدند و گفتند از  امروز همه  از يك حانواده هستيم.
خفاش به هر جا رفت حرفش را باور نكردند، شير فرياد زد: ما نيازي به مهرباني تو نداريم از اين جنگل برو بيرون…
حفاش چار ه اي نداشت  جنگل را ترك كرد، متوجه شد عملكرد شوم او را  ساليان همه تجربه كرد ه اند.
بلي ، داستان خيزش و قيام سراسري مردم ايران و خواسته هاي بر حقشان در فرياد ستركشان گويا است، مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنه اي و…
مردم بر هر نوع ديكتاتوري و سركوب و اجحاف و  چپاول شوريدند، ديگر براي مردم ايران بسيجي و پاسدار و نيروي سركوبگر، شعبان بي مخ ها و شكنجه گران و ارذل و اوباش  سلطنت جايي ندارد.
 آنهايي كه سوداي خلافت  بر روي خون مردمند اشتباه مي كنند. زمان آلترناتيو سازي و موج سواريها گدشته است. حسرت  دلان و تشنگان قدرت در عمل اثبات كردند كه شاه و شيخ از ادوار  گذشته تا كنون مدد رسان هم بود ه اند، چون نيروي محركشان قدرت و زور و سيم است كه هر دو دارند.
بلي، مردم ايران با دشمن ديرينشان  درجنگند ودر ميدان حي و حاضر، زمان دزدي و غارت از مبارزات مردمي پايان يافته است.
دشمن ومردم ايران بار ها و بار ها مطرح كرده است كه مجاهدين تنها آلترناتيو هستند. بلي دشمن غدار حتي از نام مجاهدين مي هراسند و وحشت دارند.
در صحنه نبرد  رودر رو با دشمن پليد همگام با مردم دليرمان و با نيرو هاي شورشي و قيام آفرينان، اين پست فطرتان تاريخ بشريت سرنگون مي شوند.
درود، درود بر قيام آفرينان
محمود نیشابوری
2018 08 05
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: