محمود نيشابوري: نسلي كه به دژخيمان« نه» گفتند و سربه دار شدند

تابستان 67،خميني دجال حكم به قتل عام مجاهدان و مبارزان داد.. بايد  به هر طريقي هر چه زودتر اعدام شوند.
سئوال در رابطه با مجاهدين سرفراز  يكي بود: مجاهد يا منافق!
مجاهد، مجاهد، مجاهد، مجاهد و….
دژخيم با غيظ و ترس: اعدام،اعدام،اعدام،و…
كميته مرگ عرق ريزان دستپاچه، كف بر دهان. با فحاشي. وحشت و ارعاب در صدد دلداري دادن به ايادي و جنايتكاران بودند، اما انتظار نداشتند!. كه اعدام و سركوب در مقابل مجاهد خلق حقير است.
چه بسا سياووشان مجاهد خلق شعار درود بر رجوي ميدادند و به نام مسعود بر طناب دار بوسه ميزنند
آري، مسعود از نسل ماندگاران و معلم كبير انقلاب بود و هست.
 از آفتاب تا خورشيد
به: برادر مسعود
شا هكاري فرا روي انسان، در بلنداي مقاومت بنا نهادي
نسل بيشماران را سيراب از انقلابت نمودي
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
دنياي نا پاكيها را از يارانت زدودي، پاك ، پاك
ازهيج، آسمانحراشهايي سر يه فلك كشيده از فدا و ايثار ساختي
و در شريانهاي آزاديخواهان ساري و جاري كردي
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
با روح مسيحائيت، با صبر ايوبيت، با بخشش شگرفت، انسانيت
زخمي و مجروخ را از لابلاي اراجيف و تحريف دشمن در بالا ترين
نقطه بنهادي و مسير را نشانمان دادي
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
در هزار  توي زمان مرز بندي قاطع با دشمن غدار راباز گو كردي
من نه، هزاران هزار عاشق بيقرارت  با نام نيكت، با پيامت
 در هر لحظه انگيزه مي گيريم و مي تازيم بر اهريمنان زمان
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
و فرياد بر مي آوريم مرگ بر اصل ولايت فقيه، زنده باد مسعود و مريم
 پاكان، نيكان، يگانگان
درود بر آنها باد
محمود نيشابوری