محمود نيشابوري: نسلي كه به دژخيمان« نه» گفتند و سربه دار شدند

تابستان 67،خميني دجال حكم به قتل عام مجاهدان و مبارزان داد.. بايد  به هر طريقي هر چه زودتر اعدام شوند.
سئوال در رابطه با مجاهدين سرفراز  يكي بود: مجاهد يا منافق!
مجاهد، مجاهد، مجاهد، مجاهد و….
دژخيم با غيظ و ترس: اعدام،اعدام،اعدام،و…
كميته مرگ عرق ريزان دستپاچه، كف بر دهان. با فحاشي. وحشت و ارعاب در صدد دلداري دادن به ايادي و جنايتكاران بودند، اما انتظار نداشتند!. كه اعدام و سركوب در مقابل مجاهد خلق حقير است.
چه بسا سياووشان مجاهد خلق شعار درود بر رجوي ميدادند و به نام مسعود بر طناب دار بوسه ميزنند
آري، مسعود از نسل ماندگاران و معلم كبير انقلاب بود و هست.
 از آفتاب تا خورشيد
به: برادر مسعود
شا هكاري فرا روي انسان، در بلنداي مقاومت بنا نهادي
نسل بيشماران را سيراب از انقلابت نمودي
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
دنياي نا پاكيها را از يارانت زدودي، پاك ، پاك
ازهيج، آسمانحراشهايي سر يه فلك كشيده از فدا و ايثار ساختي
و در شريانهاي آزاديخواهان ساري و جاري كردي
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
با روح مسيحائيت، با صبر ايوبيت، با بخشش شگرفت، انسانيت
زخمي و مجروخ را از لابلاي اراجيف و تحريف دشمن در بالا ترين
نقطه بنهادي و مسير را نشانمان دادي
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
در هزار  توي زمان مرز بندي قاطع با دشمن غدار راباز گو كردي
من نه، هزاران هزار عاشق بيقرارت  با نام نيكت، با پيامت
 در هر لحظه انگيزه مي گيريم و مي تازيم بر اهريمنان زمان
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
و فرياد بر مي آوريم مرگ بر اصل ولايت فقيه، زنده باد مسعود و مريم
 پاكان، نيكان، يگانگان
درود بر آنها باد
محمود نيشابوری
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...