محمود نيشابوری: بهار آزادی

بهار طبيعت زيباست، اما،
بهار آزادي بس شكوهمند و زيبا تر است،
تا آنجا، كه طبيعت هم گويي جان دگري، مي گيرد.

سرزمين من جايي است،
كه مردمانش، گذشته از هر دين و مرامي
آزاد،آزادند.
خوشحال ، خوشحالند.
كودكان سرزمين من،
شاد، شادند و خنده هاي مليحي بر چهره شان هميشه هويدا است.

بچه هاي سرزمين، من جشن هاي نوروز را باشادي و سرور بر پا مي كنند.

دختران و پسران در هر كوي و گذري با لباسهاي نو و زيبا در بستر خيابانهاي
آزادي گام بر مي دارند.
شيريني پزي هاي شهر ها، از مشتري مملوست،
بسته هاي شيريني در دستان مادران و پدراني ست،
همه به هم شيريني تعارف مي كنند،
تعارفي كه رنگ و بوي بهار آزادي را مي دهد.
همه بسوي خانه شان روانند، تا شادي را با ديگر افراد خانواده شان تقسيم كنند.
پرندگان زيبا و بازيگوش هم از خوشحالي مردم شاد تر از قبلند.
همه جا سبز، در هر خانه چراغي روشن،
صداي خنده از هر خانه اي شنيده مي شود.
همه سلام، عشق و معرفت بر زبان دارند،
كسي دو رو نيست!
كسي مزدور و پاسدار نيست.
همه، يكرنگ و همدل، كاخهاي آزادگي و سازندگي،
از همه جا نمايان است.
آري در كشور من،

جر اثقالها،فقط،كار ساختماني مي كنند!
وكسي طناب براي دار نمي فروشد.
شلاق و دشنه و شمشير براي كشتن، انسان نمي فروشد.
در سرزمين من، هر مرامي، هر گونه لباسي، شغلي
آزاد، آزاد است.
برابري و مساوات مبناي اصلي آن است.
بلي، سرزمين من آنجاست.
كه، مريم رجوي رئيس جمهور آن است.
آنكه، هر لحظه، هر زمان بذر عشق و محبت و وحدت مي كارد.
سرزمين من آنجاست،
كه ديگر كسي شلاق نمي خورد و اعدام ممنوع است
بلي، سرزمين من ايران، آباد ، آزاد، سر سبز و هميشه بهار است.
بهاران خجسته باد