محمود نيشابوری: سينه سرخان،

به :شهداي والامقام، قيام ايران

گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرّد
از برق این زمرّد
، هین دفعِ   اژدها   کن

سحرگاهان ، با سرودسرخ آزادي بر لب،

بسوي مرگ گام بر مي داشتند،

چه زيبا مي خواندند نغمه رهايي را،

چشمشان آتش فشان عشق خلق بود،

قلبشان شور آزادي و گنجينه ماندگار آرمانشان ،

آخر!

در افق تيره و تار وطن خورشيد را نشان كرده بودند،

و در خورشيد ذوب شدند

 

اما، آنچه دلاوران ديدند:

ضعف و زبوني و وحشت دژخيمان و اضمحلال آنها بود

آنها، گردنفراز ايستادند و بر اهريمنان خنديدند

آري آنها در مهر و علايق خلقشان ماندگار شدند

همه جا فرياد شد

خروش شاه سلطان ولايت مرگت فرا رسيده و

آتش جواب آتش!

آري، تا اضمحلال اين نا پاكان قيام ادامه دارد

سرنگوني تماميت اين نظام پليد

درود، درود

 

محمود نیشابوری

2018 01 08

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...