محمود نیشابوری: ۵2سال درخشش، غرور و افتخار یک خلق

۵2 سال افتخار و اقتدار و سر بلندی
۵2 سال، فقط یک رقم و عدد نیست
۵2 سال سرزندگی، عبور از همه سختیها
و گذر از شکنجه گاهها و زندانها
چه شلاقهایی که بر پیکر بالا بلندت نشانه نرفت!
چه خیل عظیمی، یاران و همرزمانت را به جوخه اعدام نبردند وتو نظاره گر بودی!
هنوز هم هاشور شلاقهای حرامیان زمان بر تنت التیام نیافته است!
اما نمی دانم چه معجزه ای است!؟
چه حکمتی است!

بلی

۵2 سال قبل
همه جا ابر تیره و تار، نا امیدی و افسون! بود
ابر مردی بر خاست
با سینه ستبر، اندیشه ای انقلابی و وفدایی به عظمت همه خوبی ها
بذر پاکی را فشاند
دو تن شدند، سه تن، صد تن و وهزاران و…
سازمان پر افتحار مجاهدین متولد شد
هر چند نهال کوچک و نو پایی در دشت! بی آب وطنم
اما، رشد کرد و شکوفا شد
با هزاران توطئه، زندان، شکنجه، باز استوار و سرزنده ماند

اینک!

پرچم این سازمان انقلابی در دستان بزرگ مسعود و مریم در بالاترین قلل شرف و ایستادکی در اهتراز است.
شهدایش بیش از ۱۲۰۰۰۰شهید سرفراز
باد و طوفان های سهمگین
هزاران توطئه، دروغ و فریب
هزاران سختی و درد و حرمان
کارسازش نبود و نیست
سعی کردند مارا دفن کنند، غافل از اینکه ما بذر بودیم(۱)
درختی سبز و رویان

بلی!

همان شجره طیبه و پاک
با سابقه و کارنامه ای بس درخشان
سایه بان،پناهگاه و امید ی برای خلق قهرمان ایران
تولدی بس مبارک که هزاران تولد فرخنده دیگری را نوید می دهد

اما،من

هویتی بجز سازمانم ندارم
سازمانی که من با آن رشد کردم و سالیان عمرم را همراهش بودم
من، سختی ها، وفاداریش به خلق، گذشت و ایستادگی هایش را دیده یا شنیده ام

بلی!

آرمانی بزرگ و مبارک که بر تارک بالاترین قلل رهایی و آزادگی تا جاودان در درخشش است و هرگز غروبی ندارد
روشنابخش ایران و ایرانیست
سمبل عشق و معرفت و پیروزی

مبارک، مبارک

(۱)- ارنستو چه گوارا

محمود نیشابوری
05 09 2017