محکومیت شهروند استرالیایی به اتهام دور زدن تحریم های امریکا

دادگاهی یک شهروند استرالیایی را به دلیل ارسال غیرقانونی قطعات هواپیما به ایران به 2 سال زندان محکوم کرده است.

یک شهروند استرالیایی به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران و ارسال غیرقانونی قطعات هواپیما به دوسال حبس محکوم شده است. فارس

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...