محکومیت شهروند استرالیایی به اتهام دور زدن تحریم های امریکا

دادگاهی یک شهروند استرالیایی را به دلیل ارسال غیرقانونی قطعات هواپیما به ایران به 2 سال زندان محکوم کرده است.

یک شهروند استرالیایی به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران و ارسال غیرقانونی قطعات هواپیما به دوسال حبس محکوم شده است. فارس