مصاحبه آقای محمد محدثین با روزنامه السیاسه

mohadesin_1نماینده شورای ملی مقاومت ایران به کشورهای عربی نسبت به طرح ونقشه های ایران هشدار میدهد.

محدثین به ”السیاسه“: آیا اعراب تا قبل از به وجود آمدن رژیم آخوندی از فتنه های فرقه گرایی مذهبی رنج می بردند؟ *

تصمیم به حذف رفسنجانی و مشایی یک جراحی بزرگ و بیانگر بحران عمیق رژیم است … و جامعه در کمین است

*شکل گیری قیام مردمی ای را پیش بینی میکنیم که فراتر از انتخابات، به سمت ریشه کن کردن رژیم با تمام جریانها ودسته بندیهایش میرود

*رژیم از روز نخست سیاست مشت آهنین (سرکوب مطلق) را در پیش گرفته و اگر از آن دست بردارد سقوط میکند

*موضع بین المللی که درجریان است مماشات‌گری ونرم ‌خویی است و اعراب باید مواظب به چنگالهای تیزی که متوجه آنهاست باشند

*خامنه ای جاپای خمینی گذاشته و دست به کنار زدن و به حاشیه راندن رقبایش یکی بعد از دیگر زده است … که اولین آنها بنی صدر بود

*رژیم دوران بسیار حساسی را میگذراند وخطر از هر سو آن را در برگرفته است به اعتقاد ما جامعه جهانی باید تمامی گفتگوها وحساب بازکردن‌ها روی رژیم در تهران را متوقف کند

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...