مقاومت ایران اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی کرد بهروز آلخانی را محکوم می کند

مقاومت ایران اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی کرد بهروز آلخانی، را به خانواده و دوستان او و به مردم کردستان تسلیت می‌گوید و از عموم هموطنان به‌ویژه جوانان سراسر کشور می‌خواهد علیه اعدامهای وحشیانه، به‌خصوص اعدام زندانیان سیاسی به‌پاخاسته و به حمایت از خانواده اعدام شدگان و زندانیان سیاسی قیام کنند.
مقاومت ایران جامعه جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا و همچنین ملل‌متحد و ارگانهای مدافع حقوق‌بشر را به محکوم کردن اعدام بهروز آلخانی فرا می‌خواند و تأکید می‌کند سکوت در مقابل اعدامهای فزاینده در ایران، همزمان با سفر مقامهای ارشد اروپایی به ایران به هر دلیلی که باشد هیچ مفهومی جز همدستی با فاشیسم دینی حاکم و تشویق آن در ادامه و تشدید این جنایتها ندارد.

بهروز آلخانی، 30ساله، اهل سلماس، در 7بهمن 88 بازداشت شد و پس از 6سال شکنجه و حبس در اولین ساعتهای بامداد 4شهریور از جمله به اتهام مشارکت در قتل دادستان جنایتکار خوی به همراه 5 زندانی دیگر اعدام شد. او بر اثر شدت شکنجه‌ها و شرایط وخامت‌بار زندان از بیماری قلبی رنج می‌برد.
بی‌تردید این اعدامهای وحشیانه و خون پاک شهیدان راه آزادی، اراده مردم ایران به‌ویژه جوانان میهن را در مبارزه علیه دیکتاتوری دینی مضاعف خواهد کرد و روند سرنگونی آن را را شتاب خواهد داد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
4شهریور 1394 (26 اوت 2015)