حسین پویا – نبرد اکبر کوسه و محمود تارزان

ahmadi karicator tofighاز آنسو تو بشنو ز محمود یل
گرفته ست زانوی غم در بغل

کنارش نشسته یل اسفندیار
نمک می زند تکه های خیار

شده چهره اش خیس از آب چشم
دوتا جن گرفته پر از ریش و پشم

به جنها بسی التماسیده است
ولی بر لبش خنده ماسیده است

چو محمود او را چنین زار دید
یکی آه سرد از جگر برکشید

بگفتا مخور غم تو اسفندیار
برآرم من از شیخ کوسه دمار

مث تارزان تیز از جا پرید
سپس کفش خود را کمی ورکشید

 

حسین پویا

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...