نمایشگاه عکس قیام و حمایت از قیام‌کنندگان ایران در استکهلم / فراخوان

ایرانیان آزاده را به حمایت از قیام‌کنندگان فرامیخوانیم.

قیام مردم ایران همچنان ادامه دارد و رژیم خون آشام حاکم بر ایران از روی ترس و وحشت از ادامه قیام، سعی دارد با قطع اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی که با قدرت تمام و خونریزی قیام را خفه کند واز انتتشار اخبار قیام به جهان جلوگیری کند.

ما به عنوان ایرانیان در خارج از کشور وظیفه داریم که با شرکت خود در تجمعها از قیام‌کنندگان قهرمان حمایت و صدای انها را به گوش جهانیان برسانیم.

رژیم جنایتکار بازمانده از خمینی تا کنون بیش از 400 نفر از قیام‌کنندگان را، که اکثر آنها جوانان هستند، به شهادت رسانده، بیش از4000 نفر را مجروح کرده و بیش از 10000 نفر را دستگیر کرده است.

با شرکت خود در نمایشگاه عکس قیام‌کنندگان و شهدای قیام، علیه رژیم ضد بشری حاکم بر میهن اعتراض، و صدای مردم مظلوم ایران را به گوش جهانیان برسانیم و از خواست آنها برای یک تغغیر دموکراتیک در ایران حمایت کنیم.

زمان:پنجشنبه 28 نوامبر، از ساعت 13:00 الی 17:00 
مکان: مینت توریت، استکهلم / Mynttorget