نمایشی از توان آلترناتیو دموکراتیک ایران در گردهمآئی بزرگ استکهلم

امروز شنبه 20 جولای، شهر استکهلم پایتخت سوئد، شاهد گردهمآئی و تظاهرات بزرگ ایرانیان و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت بود.

این تظاهرات با شکوه که با شرکت بیش از 5000 نفر از ایرانیان آزاده و هواداران شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق برگزار شد، هیچ شکی به جای نمیگذارد که شورای ملی مقاومت توان و سانماندهی آن را برای یک تغییر رژیم در ایران و برقرای یک جامعه دموکراتیک را دارد. این موضوع را بیساری از شخصیتهای شرکت کننده در این تظرات با سخنان خود مهر تایید زدند.