نگرانی رژیم آخوندی از سقوط قریب الوقوع رژیم اسد

حسين شيخ الاسلام مشاور بين المللی رئيس مجلس رژیم ایران گفته است حکومت بشار اسد باید خود را برای دخالت نظامی خارجی آماده کند چرا که غربيها همه آبرو و تعهدهای بين المللی خود را گرو گذاشتند تا حکومت اسد سقوط کند.

وی سپس با لحن تهديدآميزی افزود، با دخالت نظامی خارجی، منطقه منفجر خواهد شد و بشار اسد نيز آن قدر موشک دارد که از اسراييل انتقام بگيرد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...