هفت کشته و مفقود در پی وقوع سیل در ایران

وقوع سیل در برخی از استانهای کشور حد اقل 6 نفر کشته و یک نفر مفقودبر جای گذاشته است.

بر اساس خبرگزاریهای حکومتی وقوع سیل در استانن ایلام جان سه نفر را گرفته و سه نف دیگر نیز ر در لرستان کشته شده و یک نفر نیز مفقود شده است.

بر اساس همین گزارشها  میزان خسارت‌های وارده بر تاسیسات و زیرساخت‌های استان را ۶۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده است.

قابل یاد فوری است که ایران به دلیل عدم زیرساختار شهری مدرن از ظریب اسیبپذیری بالائی در مقتبل حوادث طبیعی دارد.