هلاکت ۳پاسدار در انفجاری در شهر کرد

سه پاسدار در یک انفجار کشته شدند. این انفجار روز شنبه ۲۱اردیبهشت در یکی از سالنهای ساختمان اداری تیپ ضد قمر بنی هاشم در شهرکرد، روی داد.

بنا به گزارشهای دریافتی بعد از انفجار دود غلیظی همه جا را پر کرده بود به نحوی که امدادگران قادر به نزدیک شدن به این سالن نبودند.

بر روی بدن افراد کشته شده سپاه آثار سوختگیهای شدید دیده شده است. تا کنون علت این انفجار مشخص نیست.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...