وبلاگ سال سرنگونی – ایران اشرف آزادی، انتخاب ما سرنگونی است

این عکس بر گرفته از وبلاگ سرنگونی، هواداران سازمان مجاهدین خلق است. ايران اشرف آزادی – در سال سرنگونی انتخاب ما سرنگونی است.

 

ایران اشرف آزادی

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...