وخامت حال ۶زندانی سیاسی کرد در سی وهشتمین روز اعتصاب غذا

6 prisonerبر اساس گزارشهای دریافتی وضعیت سلامتی ۶ زندانی سیاسی کرد در زندان قزل حصار که از ۳۸ روز پیش به اعتصاب زده اند بحرانی است .
اما در عین حالف روز چهارشنبه ۲۰آذرماه این شش زندانیان سیاسی بر خواسته خود که لغو حکم اعدام است هم چنان تأکید کردند.

چهار تن از این زندانیان سیاسی جمشید و جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی به خونریزی معده دچار شده اند. آنها از دستور پزشک برای تجویز سرم، خودداری می کنند. این زندانیان گفته اند حاضر نیستند داروی زندان را مصرف کنند صدیق محمدی و سید هادی حسینی نیز به دلیل عوارض ناشی از اعصاب غذا در وضعیت وخیمی به سر می برند.
بر اساس گفته پزشک زندان، چهار تن از این زندانیان سیاسی به نامهای جمشید و جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی دچار عفونت داخلی گردیده اند. زندانیان سیاسی صدیق محمدی و سید هادی حسینی با ناراحتیهای حاد جسمی و عصبی مواجه شدند و سیدهادی حسینی دچار تشنج شده است.
دژخیمان رژیم آخوندی از هر گونه رسیدگی به این اعتصابیون جلوگیری می کنند تا آنان را وادار به تسلیم و شکستن اعتصاب غذا کنند اما اعتصابیون می گویند تا لغو حکم اعدام به اعتصاب خود ادامه می دهند.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...