ولی فقیه درمانده: برای ما عمق راهبردی در منطقه خیلی مهم است

امروز خامنه ای درمانده تر از قبل با مزدوران خود که انان را مقامات عالی کشور مینامید دیدار کرد. در این دیدار گفت عده ای میگوین که مذاکره با امریکا چه عیبی دارد؟
وی گفت: معنای حقیقی مذاکره، معامله و بده بستان است و آنها دقیقاً در این معامله، دنبال نقاط قوت ایران هستند.
می گویند بیایید درباره موشک مذاکره کنیم، معنای حقیقی این حرف این است که شما باید بُرد و دقت موشک هایتان را کم کنید تا اگر روزی شما را هدف قرار دادیم، نتوانید جواب بدهید. اما بدیهی است که کسی در ایران این حرف را نمی پذیرد؛ بنابراین همین سر و صداها ادامه خواهد یا

خامنه ای که صدور ارتجاع و تروریسم پایه های نظامش است و از ان نمیشود کوتاه امد در زمینه اهداف واقعی بقول خودش دشمن گفت: عمق راهبردی سیاسی و امنیتی برای هر کشوری مسئله ای حیاتی است، برای ما نیز عمق راهبردی در منطقه خیلی مهم است، آنها از این مسئله ناراحتند و می خواهند بر سر عمق راهبردی بسیار خوب ایران با آنها معامله کنیم؛ آیا کسی می پذیرد؟


خامنه ای گفت: بنا نیست جنگی انجام بگیرد و انجام هم نخواهد گرفت، چرا که ما ابتدا به ساکن هیچگاه دنبال جنگ نیستیم و آنها هم می دانند که جنگ به صرفه‌شان نیست.
رویارویی کنونی، برخورد اراده هاست و چون ما اراده ای قوی تر داریم پیروز میشویم رخ
آ