ویدیو – حمله نیروهای انتظامی به مردم رشت

نیروهای مزودور انتظامی رژیم به تجمع مردم رشت در چهار راه دیلمان و در برابر بانک ملی گلسار را چند بار  با گاز اشک اور و فلل مورد تهاجم نیروی انتظامی قرار گرفتقرار دادند.  اما جمعیت مجدا به این نقاط باز گشته و به اعتراضات خود ادامه میدادند.

بنا به گزارشات دریافتی مردم در رشت چند تن از جوانان را که نیروهای سرکوبگر دستگیر کرده بودند از دست مأموران نجات دادند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...