ویدیو – حمله نیروهای انتظامی به مردم رشت

نیروهای مزودور انتظامی رژیم به تجمع مردم رشت در چهار راه ديلمان و در برابر بانک ملی گلسار را چند بار  با گاز اشک اور و فلل مورد تهاجم نيروی انتظامی قرار گرفتقرار دادند.  اما جمعيت مجدا به اين نقاط باز گشته و به اعتراضات خود ادامه میدادند.

بنا به گزارشات دريافتی مردم در رشت چند تن از جوانان را که نيروهای سرکوبگر دستگير کرده بودند از دست مأموران نجات دادند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...