پارک ساحلی غربی اهواز، بطور کامل زیر آب رفت. ۱۰ فروردین

پاسدار شمخانی که برای بررسی اوضاع به اهواز رفته است، گفت: رودخانه کارون در مقطع اهواز و مناطق پایین‌دست رودخانه، دو تهدید عمده برای استان به شمار می‌روند که می‌تواند چالش ایجاد کند، دست روی دست بگذاریم فاجعه می‌شود.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...