پدر طالقانی، تفسیر سوره نازعات (10)

خلاصه بحث

قران کتاب هدایت است و نمیخواهد مسائل علمی را مطرح کند

انجه از نظرات علمی بیان شده، نباید مخالف علم باشد

وحی یعنی حقایق کامل بدون شبه و استتار

 

 

 

 

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...