پدر طالقانی تفسیر سوره نازعات (4)

خلاصه بحث

مدبر امر چه کسانی هستند؟

حکومت را چه کسانی باید بدست بگیرند؟

شوراها

حرکتی که از گروههای نازغ شده است وقتی به نتیجه رسید وضع درگرگون میشود

ایا بعد از مرگ دوباره زنده خواهیم شد؟

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...