پروژه هاي انهدام يك جنبش و خط سرخ مقاومت – مصطفي نادري

پروژه هاي انهدام يك جنبش و خط سرخ مقاومت تشریحیبر تلاشهای و یاوه گوئیهای اضداد مقاومت بویژه ایرج مصداقی است.

برای خواندن این کتاب اینجا را کلیکP-E کنید.pdf

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...