پزشکان ایرانی از اجرای حکم قصاص یک اسیدپاشی خودداری میکنند

داوود روشنایی

داوود روشنایی

قاضی یک پرونده اسیدپاشی در ایران گفته است تاکنون هیچ پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحیِ چشم و گوش، محکوم یک پرونده را قصاص کند.

قاضی دشتبان، مسئول واحد اجرای احکام دادسرای تهران، روز چهارشنبه یکم بهمن با اشاره به این‌که قصاص محکوم پرونده داوود روشنایی، با عمل جراحی انجام می‌شود، به خبرگزاری فارس گفت: «ما برای اجرای حکم منتظر پاسخ پزشکی قانونی هستیم و نمی‌توانیم به پزشکی قانونی و یا یک پزشک بگوییم “باید” این کار را انجام دهد.». وی همچنینافزود که دلیل تعلل در اجرای حکم، قبول نکردن این مسئله از سوی پزشکان است.

ماجرای اسیدپاشی به صورت داوود روشنایی به حدود ٩ سال قبل و آبان ماه سال ۸۴ مربوط می‌شود.

روشنایی، چند سال پیش درباره این ماجرا به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «هنگامی که عازم پارکی در مجیدیه بوده، متوجه شده که فردی به نام “حمید – ص” او را تعقیب می‌کند و هنگامی از علت اقدامش سؤال کرده، طرف مقابل ظرف حاوی اسید را روی او پاشیده است.»

در هیمن رابطه دشتبان، در خصوص آخرین وضعیت اجرای حکم متهم پرونده داوود روشنایی گفته است: «یک بار شرایط اجرای حکم مهیا شد اما شاکی پرونده یک روز قبل از اجرای حکم، شرایطی را برای محکوم گذاشت و اعلام کرد که در صورت اجرای این شرایط از قصاص صرف‌نظر می‌کند.»

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفته است که پزشکی قانونی، وظیفه و صلاحیتی برای اجرای حکم قصاص اسیدپاشی ندارد.