پیام خانم رجوی به متحصنان و اعتصابیون در کشورهای مختلف جهان و به ویژه مجاهدان لیبرتی

مریم رجوی، پاریس 2 تیر 1392

مریم رجوی، پاریس ۲ تیر ۱۳۹۲

 

خانم مریم رجوی پس از اعتراف دولت عراق به این که گروگانها را در اختیار دارد،

به همه یاران اشرف نشان و متحصنان و اعتصابیون در کشورهای مختلف جهان و به ویژه مجاهدان لیبرتی درود فرستاد

و از همه هموطنان و پشتیبانان مقاومت خواست به کارزار خود تا آزادی گروگانها و امنیت فرزندان تسلیم ناپذیر آزادی و مردم ایران در لیبرتی ادامه دهند.

 

 

 

 

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...